ODWOŁANY EGZAMIN W DNIACH 17-18.10.2020r.

W związku ze znacznym wzrostem liczby przypadków COVID-19 oraz szybko wzrastającym zagrożeniem epidemicznym Prezydium Kolegium Sędziów podjęło uchwałę o odwołaniu teoretycznych egzaminów sędziowskich dla asystentów, kandydatów na sędziów oraz sędziów międzynarodowych rozszerzających uprawnienia sędziowskie, zaplanowanych w dniach 17-18.10.2020.


UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO z dnia 08.09.2020r.

Zarząd Główny ZKwP na zebraniu plenarnym w dniach 1-8 września 2020 r. podjął następujące uchwały:

1. Wprowadził zmianę Regulaminu Wystaw Psów Rasowych w części dotyczącej wymagań do uzyskania tytułu Młodzieżowy Champion Polski, wprowadzając zasadę, że jeden z tytułów Zwycięzca Młodzieży może być zastąpiony wnioskiem CWC uzyskanym w klasie pośredniej. (PDF).

2. Wprowadził do Regulaminu Przeglądu Hodowlanego przepisy dotyczące ponownego dopuszczenia do przeglądu dla psów/suk, które nie uzyskały kwalifikacji na przeglądzie hodowlanym. (tekst)

3. Wprowadził na czas obowiązywania ograniczeń wynikających z pandemii Covid-19 (zmniejszonej liczby wystaw) regułę, że wniosek CWC z klasy pośredniej, uzyskany w wieku powyżej 18-tu miesięcy, może być podstawą do przyznania zarówno tytułu Młodzieżowy Champion Polski, jak i tytułu Champion Polski.

4. Zdecydował, że finały klasyfikacji najlepszego Młodego Prezentera (wyłonienie Prezentera Roku oraz Mistrza Polski) odbędą się na Międzynarodowej Wystawie w Lubinie w dniach 23-24 stycznia 2021 r. Sezon wystawowy 2020 w konkurencji Młody Prezenter został równocześnie wydłużony do dnia 31 grudnia 2020 r.

5. Zmienił ustalenia zawarte w uchwale ZG z dnia 30 marca 2020 r. (dotyczącej walnych zgromadzeń członków oddziałów w roku 2020) i zdecydował, że w Oddziałach, w których z powodu epidemii nie odbyły się Walne Zgromadzenia nie będą one zwoływane w bieżącym roku. W pierwszym kwartale roku 2021 wszystkie oddziały Związku odbędą Walne Zgromadzenia we właściwej postaci (sprawozdawcze lub sprawozdawczo wyborcze) na zasadach określonych w Statucie i Regulaminie Walnych Zgromadzeń. Zarządy tymczasowe, powołane uchwałą Z.G .z dnia 30.03.2020 r. w oddziałach, które nie przeprowadziły Zgromadzeń sprawozdawczo wyborczych, kierują tymi Oddziałami do Walnego Zgromadzenia w roku 2021.


INFORMACJA DLA SĘDZIÓW MIĘDZYNARODOWYCH z dnia 07.09.2020r.

INFORMACJA DLA SĘDZIÓW MIĘDZYNARODOWYCH CHCĄCYCH PRZYSTĄPIĆ DO TEORETYCZNEGO EGZAMINU SEDZIOWSKIEGO NA ROZSZERZENIE UPRAWNIEŃ W DNIACH 17-18.10.2020

Prezydium Kolegium Sędziów informuje, że w okresie od 7.09.2020 do 21.09 2020 będzie można składać wnioski o dopuszczenie do teoretycznego egzaminu sędziowskiego, na rozszerzenie uprawnień, zaplanowanego w dniach 17 i 18 października 2020.
Sędziowie międzynarodowi, mający uprawnienia międzynarodowe od co najmniej roku, mogą składać wniosek w formie wiadomości email na adres:
egzamin@zkwp.pl w tytule maila proszę zawrzeć "SĘDZIA – TEORETYCZNY EGZAMIN SĘDZIOWSKI"

W treści maila należy podać:
1. imię, nazwisko
2. numer legitymacji sędziego międzynarodowego
3. dane kontaktowe na użytek przesyłania powiadomień o szczegółach egzaminu (mail, telefon)
4. wybraną specjalność – nazwę i symbol, zgodnie z Wykazem Specjalności zamieszczonym w Regulaminie Sędziów i Asystentów
5. oświadczenie o opłaceniu składki członkowskiej za bieżący rok.

Prosimy o przesłanie jednej wiadomości, zawierającej wszystkie wymienione informacje.
Potwierdzenie przyjęcia na egzamin zostanie wysłane po 21.09.2020, po zakończeniu przyjmowania wniosków.
Kandydaci, którzy spełnią wymogi regulaminowe, otrzymają wówczas dokładne informacje o dniu i godzinie egzaminu. Harmonogram egzaminów będzie opracowany w sposób umożliwiający zachowanie wymogów sanitarno-epidemicznych oraz zasad bezpieczeństwa, związanych z pandemią.

W dniu egzaminu konieczne będzie okazanie:
1. dokumentu tożsamości
2. legitymacji członkowskiej, lub innego dokumentu potwierdzającego opłatę składki członkowskiej za rok 2020
3. Legitymacji Sędziego Międzynarodowego
4. dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty egzaminacyjnej – 150 złotych, na rachunek wskazany na stronie internetowej Zarządu Głównego. Kandydaci zdający na 2 specjalności- wystawową i użytkową - wnoszą podwójną opłatę, odrębnie za każdą specjalność.


INFORMACJA DLA ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH z dnia 07.09.2020r.

INFORMACJA DLA ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH CHCĄCYCH PRZYSTĄPIĆ DO TEORETYCZNEGO EGZAMINU SEDZIOWSKIEGO W DNIACH 17-18.10.2020

Prezydium Kolegium Sędziów informuje, że w okresie od 7.09.2020 do 21.09.2020 będzie można składać wnioski o dopuszczenie do teoretycznego egzaminu sędziowskiego, zaplanowanego w dniach 17 i 18 października 2020.
Asystenci kynologiczni, którzy spełnili wymogi Regulaminu Sędziów i Asystentów i w okresie co najmniej 4 lat zaliczyli 20 szkoleń praktycznych, odnotowanych i potwierdzonych w Indeksie Asystenta Kynologicznego (12 asystentur, 4 szkolenia w roli gospodarza, 4 szkolenia w roli sekretarza), mogą składać wnioski w formie wiadomości email na adres:
egzamin@zkwp.pl w tytule maila proszę zawrzeć "ASYSTENT – TEORETYCZNY EGZAMIN SĘDZIOWSKI"

W treści maila należy podać (załączyć):
1. Imię, nazwisko
2. dane kontaktowe na użytek przesyłania powiadomień o szczegółach egzaminu (mail, telefon)
3. oświadczenie o opłaceniu składki członkowskiej za bieżący rok
4. skan Indeksu Asystenta Kynologicznego
6. skan opinii o kandydacie, wydanej przez Zarządu Oddziału, którego jest członkiem wraz ze zgodą Zarządu Oddziału na przystąpienie kandydata do teoretycznego egzaminu sędziowskiego w dniach 17-18.10.2020
7. CV - dokument w pliku PDF, krótko ujmujący podstawowe informacje o kandydacie - wiek, wykształcenie, staż członkowski w Związku Kynologicznym w Polsce oraz zainteresowania i osiągnięcia w dziedzinie kynologii
8. KANDYDACI SPECJALNOŚCI UŻYTKOWYCH - PRACA PSÓW MYŚLIWSKICH - MUSZĄ DOŁĄCZYĆ SKAN ZAŚWIADCZENIA O CZŁONKOSTWIE W POLSKIM ZWIĄZKU ŁOWIECKIM ORAZ SKAN OPINII TEJ ORGANIZACJI O KANDYDACIE

Prosimy o przesłanie wszystkich wymienionych informacji i dokumentów w JEDNEJ wiadomości. Potwierdzenia przyjęcia na egzamin zostaną wysłane po 21.09.2020, po zakończeniu przyjmowania wniosków.
Kandydaci, który spełnią wymogi regulaminowe i zostaną zakwalifikowani do egzaminu, otrzymają wówczas dokładne informacje o dniu i godzinie egzaminu. Harmonogram egzaminów będzie opracowany w sposób umożliwiający zachowanie wymogów sanitarno-epidemicznych oraz zasad bezpieczeństwa, związanych z pandemią.

W dniu egzaminu konieczne będzie:
1. okazanie dokumentu tożsamości
2. okazanie legitymacji członkowskiej lub innego dokumentu potwierdzającego opłatę składki członkowskiej za rok 2020
3. okazanie dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty egzaminacyjnej – 150 złotych, na rachunek wskazany na stronie internetowej Zarządu Głównego. Kandydaci zdający na 2 specjalności – wystawową i użytkową - wnoszą podwójną opłatę, odrębnie za każdą specjalność.
4. Złożenie oryginału Indeksu Asystenta Kynologicznego oraz 2 zdjęć paszportowych, potrzebnych do wystawienia Legitymacji Sędziowskiej.


KOMUNIKAT PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO z dnia 27.08.2020r.

W dniu 25 sierpnia 2020 r. Prezydium Zarządu Głównego, na wniosek Prezydium Kolegium Sędziów, podjęło uchwałę o unieważnieniu kursu asystenckiego, organizowanego przez Oddział w Radomiu prowadzonego metodą on-line oraz uznaniu programu kursu za niezrealizowany. Udział w wykładach przeprowadzonych przez Oddział w Radomiu nie będzie traktowany jako ukończenie kursu dla kandydatów na asystentów (wymagane zgodnie z § 7 Regulaminu Sędziów i Asystentów), a co za tym idzie – nie uprawnia do przystąpienia do egzaminu asystenckiego.

Informujemy, że w związku z decyzją Prezydium Zarządu Głównego o rozwiązaniu i uznaniu za nieodbyty kursu dla kandydatów na asystentów kynologicznych prowadzonego przez Oddział w Radomiu, Zarząd Tymczasowy Oddziału w Radomiu podjął decyzję o zwrocie pełnej kwoty opłaty za udział w kursie wszystkim uczestnikom rozwiązanego kursu.
O dalszych działaniach i terminie zwrotu dokonanych wpłat będziemy informować na stronie internetowej Oddziału w Radomiu.

Zarząd Tymczasowy Oddziału w Radomiu:
Anna Pakulska
Maciej Szydłowski


UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO Z DNIA 25.07.2020r.

Zarząd Główny ZKwP na zebraniu plenarnym w dniu 25 lipca 2020r. podjął następujące uchwały:
1. Wprowadził obowiązek znakowania mikroczipem elektronicznym wszystkich szczeniąt urodzonych w hodowlach ZKwP, zachowując oznakowanie tatuażem jako dodatkową opcję; w rodowodach wpisywany będzie numer identyfikacyjny mikroczipa. Odpowiednia zmiana w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych wchodzi w życie od dnia 01.01.2021 r.
2. Wyraził zgodę na utworzenie Klubu Buldoga Francuskiego z władzami wybieralnymi.
3. Powołał kol. Joannę Dadej na sekretarza Klubu Briarda i Beaucerona.
4. Wprowadził od dnia 01.01.2020 r. opłatę w wysokości 60 zł za wydanie przez Biuro ZG świadectwa wyrejestrowania psa z ksiąg PKR (dotyczy psów z nostryfikowanymi rodowodami zagranicznymi).
5. Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Prezydium Kolegium Sędziów, wprowadził specjalny tryb rozszerzenia uprawnień sędziowskich na Mondioring dla sędziów międzynarodowych pracy psów obrończych. GKSP zorganizuje seminarium dla kandydatów, prowadzone przez czołowych specjalistów tej specjalności z krajów FCI. Kandydaci, którzy zaliczą seminarium, zostaną dopuszczeni do egzaminu praktycznego, a po jego zaliczeniu otrzymają uprawnienia sędziów międzynarodowych w specjalności mondioring.
6. Powołał kol. Milenę Kowalską na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Zarządzie Głównym.
7. Zatwierdził zmiany i uzupełnienia w kalendarzu wystaw psów rasowych na rok 2020.
8. Potwierdził kalendarz wystaw międzynarodowych na rok 2021, przyjęty uchwałą plenum ZG w dniu 8 lipca 2018 r.
9. Zatwierdził prawo do organizacji wystaw międzynarodowych w roku 2022:

21-23/01 Lubin (O. Legnica)
5-6/02 Bydgoszcz
12-13/02 Sosnowiec (O. Katowice)
27/02 Leszno – wystawa championów
26-27/03 Drzonków (O. Zielona Góra)
2-3/04 Nadarzyn (O. Warszawa)
23-24/04 Opole
14-15/05 Łódź
21-22/05 Cyziówka (O. Rzeszów)
28-29/05 Leszno
4-5/06 Bytom
11-12/06 Kraków
25-26/06 Szczecin
1-3/07 Wisła (O. Bielsko-Biała)
16-17/07 Gorzów Wielkopolski
23-24/07 Konopiska (O. Częstochowa)
13-14/08 Sopot
20-21/08 Białystok
27-28/08 Rybnik
24-25/09 Wrocław
5/11 Poznań
6/11 Poznań
19-20/11 Kielce
10-11/12 Lublin


10. Zatwierdził prawo do organizacji wystaw międzynarodowych w roku 2023:

21-22/01 Lubin (O. Legnica)
11-12/02 Bydgoszcz
11-12/02 Sosnowiec (O. Katowice)
26/02 Leszno – wystawa championów
25-26/03 Nadarzyn (O. Warszawa)
1-2/04 Drzonków (O. Zielona Góra)
29-30/04 Opole
6-7/05 Cyziówka (O. Rzeszów)
13-14/05 Łódź
27-28/05 Leszno
10-11/06 Bytom
17-18/06 Kraków
24-25/06 Szczecin
30/06-2/07 Wisła (O. Bielsko-Biała)
15-16/07 Gorzów Wielkopolski
22-23/07 Konopiska (O. Częstochowa)
12-13/08 Sopot
19-20/08 Białystok
2-3/09 Rybnik
23-24/09 Wrocław
4/11 Poznań
5/11 Poznań
25-26/11 Kielce
9-10/12 Lublin


11. Na wniosek SKJ dopuścił do oceniania na wystawach organizowanych przez ZKwP rasę nieuznaną Tatranský durič (Tatra hound).
12. Wyraził zgodę na rozdział kolorów w rasie doberman podczas wystawy specjalistycznej organizowanej w roku 2021 przez Klub Pinczerów i Sznaucerów (z władzami wybieralnymi)


INFORMACJA PREZYDIUM KOLEGIUM SĘDZIÓW

Szanowni Państwo,
Prezydium Kolegium Sędziów, w ślad za wcześniejszą informacją, potwierdza zaplanowany termin teoretycznych egzaminów sędziowskich w dniach:
17 października 2020 roku dla asystentów przystępujących do teoretycznego egzaminu sędziowskiego
18 października 2020 roku dla sędziów międzynarodowych przystępujących do teoretycznego egzaminu sędziowskiego na rozszerzenie uprawnień.
Egzaminy będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującym Regulaminem Sędziów i Asystentów, jednak z powodu obowiązujących i przewidywanych w okresie okołoegzaminacyjnym ograniczeń sanitarno- epidemicznych, zmienione będą zasady przesyłania wymaganej dokumentacji.
Informacja o terminie składania wniosków o dopuszczenie do egzaminów oraz trybie składania dokumentacji podana będzie po 1 września 2020 roku, poprzez zamieszczenie szczegółowych informacji na stronie internetowej Zarządu Głównego, a także przekazanie jej do wszystkich oddziałów Związku.
Do czasu ogłoszenia powyższych informacji nie należy przesyłać do Biura Zarządu Głównego wniosków o dopuszczenie do egzaminu, ani żadnych dokumentów, dotyczących planowanego przystąpienia do egzaminu.
Miejsce egzaminu:
na potrzeby egzaminów zarezerwowano salę w Hotelu Gromada w Warszawie, plac Powstańców Warszawy 2.
Z poważaniem

Janusz Opara
Przewodniczący Prezydium Kolegium Sędziów
Związku Kynologicznego w Polsce


INFORMACJA O PRACY BIURA ZG W OKRESIE URLOPOWYM

W okresie od 21 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. biuro Zarządu Głównego będzie nieczynne z powodu przerwy urlopowej.
Ostatnia wysyłka dokumentacji do oddziałów zrealizowana zostanie w dniu 20.08.2020 r.
Prosimy również o nie przesyłanie korespondencji na adresy biura ZG w okresie urlopowym.


INFORMACJA PREZYDIUM KOLUGIUM SĘDZIÓW DLA SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH

Szanowni Państwo,
W związku z napływającymi prośbami sędziów kynologicznych i asystentów kynologicznych, członków Związku Kynologicznego w Polsce o uzyskanie zgody Prezydium Kolegium Sędziów na udział w imprezach organizowanych przez instytucje inne, niż ZKwP lub PZŁ, w tym w imprezach określanych jako „wystawy próbne, podczas których sędziami konkurencji będą sędziowie FCI”, Prezydium Kolegium Sędziów wyjaśnia:

1. zgodnie z obowiązującymi przepisami sędziowie kynologiczni ZKWP, mogą oceniać w Polsce wyłącznie na imprezach organizowanych pod patronatem ZKwP lub PZŁ
2. asystenci kynologiczni ZKwP nie mają prawa „sędziować” na żadnej imprezie w Związku, ani poza nim
3. Prezydium Kolegium Sędziów nie udzieliło i nie udzieli zgody żadnemu sędziemu kynologicznemu na sędziowanie na imprezie kynologicznej w Polsce, zorganizowanej przez organizację inną, niż ZKwP lub PZŁ
4. udział sędziego w imprezie zorganizowanej przez inne, niż ZKwP lub PZŁ organizacje, skutkować będzie wszczęciem postępowania dyscyplinarnego za naruszenie obowiązujących zapisów Regulaminu Sędziów i Asystentów.

Z poważaniem

Janusz Opara
Przewodniczący Prezydium Kolegium Sędziów
Związku Kynologicznego w Polsce


RANKING WYSTAWOWY 2019

Zarząd Główny na zebraniu plenarnym w dniu 22.05.2020 r. podjął uchwałę o przywróceniu rankingu wystawowego dla członków Związku. Ranking prowadzony będzie na zasadzie dobrowolności – uczestnicy zgłaszają swoje psy do udziału w rankingu za pomocą serwisu internetowego www.ranking-zkwp.pl. Osoby posiadające konto użytkownika wystawy.net mogą się logować za pomocą swoich danych dostępowych.

Aktualny Regulamin Rankingu Wystawowego

Zasady organizacji rankingu

Logowanie do systemu rejestracji psówTEORETYCZNY EGZAMIN SĘDZIOWSKI

Prezydium Kolegium Sędziów informuje, że ustalone zostały terminy teoretycznych egzaminów sędziowskich:
- dla asystentów kynologicznych - kandydatów na sędziów na dzień 17.10.2020 r. (sobota)
- dla sędziów międzynarodowych, rozszerzających uprawnienia sędziowskie, na dzień 18.10.2020 r. (niedziela)
Miejsce egzaminu, a także termin i forma składania dokumentów zostaną podane w odrębnym komunikacie, po 15 lipca 2020 roku i będą podyktowane sytuacją epidemiczną oraz zmieniającymi się zaleceniami w tym zakresie.


UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO Z DNIA 22.05.2020r.

Zarząd Główny ZKwP na zebraniu plenarnym w dniu 22 maja 2020r. podjął następujące uchwały:
1. przywrócił organizację Rankingu Wystawowego za sezon 2019 oraz znowelizował Regulamin Rankingu i Zasady organizacji rankingu wystawowego.
2. Zatwierdził wniosek Prezydium Kolegium Sędziów o organizację teoretycznego egzaminu sędziowskiego w dniach 17-18 października 2020r.
3. Wprowadził zmiany do „Zasad organizacji przeglądu hodowlanego” (obowiązujących na czas epidemii Covid-19) obniżając wiek suk przystępujących do przeglądu do 15 miesięcy oraz wprowadzając niższą opłatę dla psów ras polskich.

Zasady organizacji PRZEGLĄDU HODOWLANEGO

4. Zatwierdził skład osobowy Głównej Komisji Hodowlanej.
5. Zatwierdził wniosek Głównej Komisji Hodowlanej o powołanie kol. Anny Kochan na przewodniczącą Klubu Briarda i Beaucerona (komisji ZG)
6. Powołał Klub Polskiego Spaniela Myśliwskiego (komisję Zarządu Głównego) oraz powierzył kol. Małgorzacie Supronowicz funkcję przewodniczącej Klubu.
7. Zatwierdził wniosek Głównej Komisji Hodowlanej o zmianę przewodniczących Klubów Ras – komisji Zarządu Głównego
Polskiego Owczarka Podhalańskiego - Anna Kochan
Molosów - Marcin Luciak
Posokowców - Marian Paweł Bocianowski
8. Zatwierdził zmianę terminu wystaw międzynarodowych w Poznaniu na 12 i 13 grudnia 2020r.ZKwP ZARZĄD GŁÓWNY

ALEJE JEROZOLIMSKIE 30/11 00-024 WARSZAWA

  Konto bankowe ZG ZKwP:
PEKAO S.A.   69 1240 6768 1111 0010 9717 6809

Copyright © 2016. All Rights Reserved.