Rodowód

Co to jest rodowód.

Rodowód jest dokumentem potwierdzającym przynależność psa do danej rasy. 
Jest potwierdzeniem pochodzenia psa, zapisem jego przodków i ich osiągnięć, badań i wyszkolenia. Wyrobienie dokumentu jest dobrowolne. Posiadanie dokumentu nie zobowiązuje właściciela psa do wystawiania psa na wystawach czy do dalszej hodowli. 

Jak wyrobić psu rodowód.

Aby wyrobić psu rodowód należy zgłosić się do dowolnego Oddziału terenowego ZKwP z umową kupna i metryką urodzenia psa wydaną przez ZKwP. Niezbędne jest wstąpienie w poczet członków Stowarzyszenia.

 
Odbiór rodowodu.
Czas oczekiwania na rodowód krajowy, eksportowy, księgę wstępną liczony jest od momentu wpłynięcia dokumentów do biura ZG ZKwP z oddziału i wynosi 14 dni roboczych.
Termin odbioru rodowodu należy ustalić w oddziale podczas składania metryki.Okres oczekiwania na dokumenty może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura ZG ZKwP. Istnieje możliwość wyrobienia rodowodu w trybie ekspresowym (krajowy, eksportowy) w przeciągu 5 dni roboczych. Biuro ZG przesyła rodowód do oddziału, w którym metryka została złożona. 
Odbiór rodowodu następuje w Oddziale.

Co to jest rodowód eksportowy.

Zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych hodowca sprzedając szczenię za granicę ma obowiązek wyrobić mu rodowód eksportowy. Tylko na podstawie takiego dokumentu będzie możliwe zarejestrowanie psa w kraju docelowym, po wcześniejszej nostryfikacji rodowodu w miejscowej organizacji kynologicznej.

 Księga wstępna (KW)

Księga wstępna (KW) to symbol ksiąg rodowodowych ZKwP dla psów/suk, które nie posiadają trzech pełnych, udokumentowanych pokoleń przodków.Do Księgi Wstępnej pierwszego stopnia wpisuje się dorosłego psa lub sukę, ras polskich wskazanych przez Zarząd Główny, których wygląd wykazuje wszystkie cechy określonej rasy, co zostało stwierdzone podczas przeglądu kwalifikacyjnego. 
Na przeglądzie kwalifikacyjnym wypełnia się „Wniosek o wpisanie psa/suki do Księgi Wstępnej”. Właściciel psa/suki wpisanego do Księgi Wstępnej otrzymuje Wyciąg z Księgi Wstępnej. Przeglądu kwalifikacyjnego dokonuje Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny odpowiedniej specjalności. Po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji psa/suki do Księgi Wstępnej, właściciel psa/suki zobowiązany jest do dokonania tatuażu zwierzęcia (zgodnie z odrębną instrukcją). Potomstwu psów z KW wydaje się metryki.Psa/sukę, których trzy pokolenia przodków (rodzice, dziadowie i pradziadowie) figurują w KW, wpisuje się do Polskiej Księgi Rodowodowej.

  Zasady współwłasności psa/suki
 

Członkowie Związku Kynologicznego w Polsce mogą posiadać i hodować psy/suki zarejestrowane w Związku na zasadzie współwłasności.
Skutkiem zgłoszenia Związkowi prawa do współwłasności do psa/suki i działań związanych z jego wystawianiem, hodowaniem i innymi rodzajami aktywności w Związku jest ponoszenie konsekwencji przez wszystkich współwłaścicieli za działania każdego z nich. Kara nałożona na jednego ze współwłaścicieli jest skuteczna względem pozostałych współwłaścicieli i wyłącza możliwość przerejestrowania psa/suki w okresie jej obowiązywania.
Głównym właścicielem psa/suki jest osoba, która jest wyłącznym dysponentem psa/suki i w „Oświadczeniu współwłaścicieli psa/suki” (zał. nr 11a) figuruje na pierwszej pozycji.
Psy i suki stanowiące współwłasność muszą być zarejestrowane w Oddziale głównego właściciela.
W przypadku suk hodowlanych używany będzie wyłącznie przydomek hodowlany głównego właściciela.
Dokumentacja hodowlana (karta krycia, karta miotu, metryki) będą wydawane wyłącznie w Oddziale głównego właściciela.
Zmiana głównego właściciela psa/suki wymaga pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli i musi nastąpić na minimum 2 miesiące przed kryciem.
Oświadczenie o współwłasności i jego zmianach ma być przekazywane do Oddziałów wszystkich współwłaścicieli.

                             

 
Tabela opłat
 
Termin odbioru rodowodu należy ustalić w oddziale podczas składania metryki.
Rodzaj dokumentu Cena w PLN Procedura
Rodowód krajowy:
Tryb zwykły  60,00 Złożenie metryki w oddziale
Tryb ekspresowy 300,00 Złożenie metryki w oddziale
Rodowód eksportowy:
Tryb zwykły  120,00 Złożenie metryki w oddziale
Tryb ekspresowy 300,00 Złożenie metryki w oddziale
Księga wstępna:
Krajowa 60,00 Złożenie metryki lub wniosku  o wpis do KW w oddziale
Eksportowa 120,00 Złożenie metryki lub wniosku o wpis do KW  w oddziale
Tryb ekspresowy 300,00 Złożenie metryki lub wniosku w wpis do KW w oddziale
Duplikat rodowodu i KW
Krajowego 30,00 Złożenie podania o duplikat w oddziale
Eksportowego 60,00 Złożenie podania o duplikat w oddziale
Wymiana rodowodu krajowego na eksportowy ze zmianą właściciela lub bez zmiany 60,00 Złożenie oryginału rodowodu krajowego wraz z danymi nowego właściciela w oddziale
Rejestracja rodowodu eksportowego ze zmianą właściciela z potwierdzeniem rejestracji 30,00 Złożenie oryginału rodowodu eksportowego wraz z danymi nowego właściciela w oddziale
Zmiany
Zmiana właściciela w rodowodzie krajowym 30,00 Złożenie w oddziale oryginału rodowodu krajowego wraz z danymi nowego właściciela oraz kopią umowy kupna-sprzedaży
Zmiana  właściciela w rodowodzie eksportowym 60,00 Złożenie przez hodowcę w oddziale oryginału rodowodu eksportowego wraz z danymi nowego właściciela
Nowy wydruk rodowodu lub KW :                                            1. z powodu częściowego uszkodzenia dokumentu                                                                                                             2. korekty danych w metryce/rodowodzie na prośbę hodowcy
Krajowy 30,00

1. Zwrot zniszczonego dokumentu do oddziału                

2. Pismo korygujące do metryki wraz z oryginalnym rodowodem

Eksportowy 60,00

1. Zwrot zniszczonego dokumentu do oddziału

2. Pismo korygujące do metryki wraz z oryginalnym rodowodem

Przekwalifikowanie (zmiana przynależności do odmiany rasowej)
Krajowy 30,00 Złożenie oryginału rodowodu wraz z dokumentem   przekwalifikowania w oddziale
Eksportowy 60,00 Złożenie oryginału rodowodu wraz z dokumentem   przekwalifikowania w oddziale

 


psy stopka

ZKwP ZARZĄD GŁÓWNY

ALEJE JEROZOLIMSKIE 30/11 00-024 WARSZAWA

  Konto bankowe ZG ZKwP:
Millennium BIG BG S.A. IV O/Warszawa  12 1160 2202 0000 0000 5515 7116

Copyright © 2016. All Rights Reserved.