Rodowód

Co to jest rodowód.

Rodowód jest dokumentem potwierdzającym przynależność psa do danej rasy. 
Jest potwierdzeniem pochodzenia psa, zapisem jego przodków i ich osiągnięć, badań i wyszkolenia. Wyrobienie dokumentu jest dobrowolne. Posiadanie dokumentu nie zobowiązuje właściciela psa do wystawiania psa na wystawach czy do dalszej hodowli. 

Jak wyrobić psu rodowód.

Aby wyrobić psu rodowód należy zgłosić się do dowolnego Oddziału terenowego ZKwP z umową kupna i metryką urodzenia psa wydaną przez ZKwP. Niezbędne jest wstąpienie w poczet członków Stowarzyszenia.

 
Odbiór rodowodu.
Czas oczekiwania na rodowód krajowy, eksportowy, księgę wstępną liczony jest od momentu wpłynięcia dokumentów do biura ZG ZKwP z oddziału i wynosi 21 dni roboczych.
Termin odbioru rodowodu należy ustalić w oddziale podczas składania metryki.Okres oczekiwania na dokumenty może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura ZG ZKwP.
Istnieje możliwość wyrobienia rodowdu w trybie ekspresowym.

Co to jest rodowód eksportowy.

Zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych hodowca sprzedając szczenię za granicę ma obowiązek wyrobić mu rodowód eksportowy. Tylko na podstawie takiego dokumentu będzie możliwe zarejestrowanie psa w kraju docelowym, po wcześniejszej nostryfikacji rodowodu w miejscowej organizacji kynologicznej.

 Księga wstępna (PKR.KW)

Księga wstępna (PKR.KW) to symbol ksiąg rodowodowych ZKwP dla psów/suk, które nie posiadają trzech pełnych, udokumentowanych pokoleń przodków.Do Księgi Wstępnej pierwszego stopnia wpisuje się dorosłego psa lub sukę, ras polskich wskazanych przez Zarząd Główny, których wygląd wykazuje wszystkie cechy określonej rasy, co zostało stwierdzone podczas przeglądu kwalifikacyjnego. 
Na przeglądzie kwalifikacyjnym wypełnia się „Wniosek o wpisanie psa/suki do Księgi Wstępnej”. Właściciel psa/suki wpisanego do Księgi Wstępnej otrzymuje Wyciąg z Księgi Wstępnej. Przeglądu kwalifikacyjnego dokonuje Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny odpowiedniej specjalności. Po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji psa/suki do Księgi Wstępnej, właściciel psa/suki zobowiązany jest do dokonania tatuażu zwierzęcia (zgodnie z odrębną instrukcją). Potomstwu psów z PKR.KW wydaje się metryki.Psa/sukę, których trzy pokolenia przodków (rodzice, dziadowie i pradziadowie) figurują w PKR.KW, wpisuje się do Polskiej Księgi Rodowodowej.

  Zasady współwłasności psa/suki
 

Członkowie Związku Kynologicznego w Polsce mogą posiadać i hodować psy/suki zarejestrowane w Związku na zasadzie współwłasności.
Skutkiem zgłoszenia Związkowi prawa do współwłasności do psa/suki i działań związanych z jego wystawianiem, hodowaniem i innymi rodzajami aktywności w Związku jest ponoszenie konsekwencji przez wszystkich współwłaścicieli za działania każdego z nich. Kara nałożona na jednego ze współwłaścicieli jest skuteczna względem pozostałych współwłaścicieli i wyłącza możliwość przerejestrowania psa/suki w okresie jej obowiązywania.
Głównym właścicielem psa/suki jest osoba, która jest wyłącznym dysponentem psa/suki i w „Oświadczeniu współwłaścicieli psa/suki” (zał. nr 11a) figuruje na pierwszej pozycji.
Psy i suki stanowiące współwłasność muszą być zarejestrowane w Oddziale głównego właściciela.
W przypadku suk hodowlanych używany będzie wyłącznie przydomek hodowlany głównego właściciela.
Dokumentacja hodowlana (karta krycia, karta miotu, metryki) będą wydawane wyłącznie w Oddziale głównego właściciela.
Zmiana głównego właściciela psa/suki wymaga pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli i musi nastąpić na minimum 2 miesiące przed kryciem.
Oświadczenie o współwłasności i jego zmianach ma być przekazywane do Oddziałów wszystkich współwłaścicieli.

                             

 
Tabela opłat
 
Termin odbioru rodowodu należy ustalić w oddziale podczas składania metryki.
Rodzaj dokumentu  Czas oczekiwania od momentu wpłynięcia dokumentu do biura Zarządu Głównego Cena w PLN Procedura
Rodowód krajowy:
Tryb zwykły   21 dni roboczych 60,00 Złożenie metryki w oddziale.
Tryb ekspresowy  5 dni roboczych 300,00 Złożenie metryki w oddziale.
Rodowód eksportowy:
Tryb zwykły   21 dni roboczych 120,00 Złożenie metryki w oddziale.
Tryb ekspresowy  5 dni roboczych 300,00 Złożenie metryki w oddziale.
Księga wstępna:
Krajowa  21 dni roboczych 60,00 Złożenie metryki lub wniosku  o wpis do PKR.KW w oddziale.
Eksportowa  21 dni roboczych 120,00 Złożenie metryki lub wniosku o wpis do PKR.KW  w oddziale
Tryb ekspresowy  5 dni roboczych 300,00 Złożenie metryki lub wniosku w wpis do PKR.KW w oddziale.
Duplikat rodowodu i PKR.KW
Krajowego  7 dni roboczych 30,00 Złożenie podania o duplikat w oddziale.
Eksportowego  7 dni roboczych 60,00 Złożenie podania o duplikat w oddziale.

Wymiana rodowodu krajowego na eksportowy ze zmianą            7 dni roboczych                        60,00                                    Złożenie oryginału rodowodu krajowego w oddziiale     wlaściciela lub bez zmiany właściciela                                                                                                 

Zmiany      

Rejestracja rodowodu eksportowego (wydanego przez ZKwP) ze zmianą właściciela i potwierdzeniem rejestracji

 7 dni roboczych

30,00

Złożenie oryginału rodowodu eksportowego w oddziale.

Wyrejestrowanie psa z PKR i potwierdzenie nowego właściciela     7 dni roboczych                       30,00                                Złożenie oryginału rodowodu w oddziale wraz                                                                                                                                                                                                  z danymi nowego właśiciela 

Zmiana właściciela w rodowodzie krajowym

 

Zmiana chipu ( z powodu utraty/uszkodzenia) w rodowodzie krajowym

 7 dni roboczych

30,00

 

30,00

Złożenie w oddziale oryginału rodowodu krajowego wraz z danymi nowego właściciela oraz kopią umowy kupna-sprzedaży.

Złożenie w oddziale oryginału rodowodu, wykonanie badań DNA, ponowne chipowanie przez lek.wet.,potwierdzenie danych przez oddział.

Zmiana  właściciela w rodowodzie eksportowym

 

Zmiana chipu  ( z powodu utraty/uszkodzenia) w rodowodzie eksportowym

 7 dni roboczych

60,00

 

60,00

Złożenie przez hodowcę w oddziale oryginału rodowodu eksportowego wraz z danymi nowego właściciela.

Złożenie w oddziale oryginału rodowodu, wykonanie badań DNA, ponowne chipowanie przez lek.wet.,potwierdzenie danych przez oddział.

Nowy wydruk rodowodu lub PKR.KW:1. powodu częściowego uszkodzenia dokumentu   2. korekty danych w metryce/rodowodzie na prośbę hodowcy
Krajowy  7 dni roboczych 30,00

1. Zwrot zniszczonego dokumentu do oddziału.                

2. Pismo korygujące do metryki wraz z oryginalnym rodowodem.

 

Eksportowy  7 dni roboczych 60,00

1. Zwrot zniszczonego dokumentu do oddziału.

2. Pismo korygujące do metryki wraz z oryginalnym rodowodem.

 

Przekwalifikowanie (zmiana przynależności do odmiany rasowej)
Krajowy  7 dni roboczych 30,00 Złożenie oryginału rodowodu wraz z dokumentem   przekwalifikowania w oddziale.
Eksportowy  7 dni roboczych 60,00 Złożenie oryginału rodowodu wraz z dokumentem   przekwalifikowania w oddziale.