Dyplom wydaje Zarząd Główny ZKwP  na pisemny wniosek zainteresowanego

UWAGA! CHAMPIONATY ZMIANA

Przypominamy, że od 1 sierpnia 2017 r. biuro Zarządu Głównego bezpłatnie wystawia i wysyła potwierdzenia przyznania tytułu Championa (Championa Polski, Młodzieżowego Championa Polski, Championa Polski Weteranów) w wersji elektronicznej (kopia dyplomu w formacie PDF) - wyłącznie dla członków ZKwP. 

Na życzenie właściciela psa biuro ZG drukuje i wysyła odpłatnie dyplom w formie papierowej. ZG ZKwP ustalił opłatę za wydruk i wysyłkę wersji papierowej w wysokości 60,00 zł.
UWAGA! Przesyłając wniosek o Championat prosimy w treści maila dodać informację o wydruku wersji papierowej i dołączyć potwierdzenie przelewu.

Uchwała obowiązuje od dnia 20.01.2018 r.


Organizator wystawy ma 30 dni od daty wystawy na przesłanie sprawozdania powystawowego do Zarządu Głównego na podstawie, którego weryfikuje się podania o tytuł championa. Po wpłynięciu sprawozdania biuro ZG wystawia dyplom i przesyła dokument tylko w formie elektronicznej. Dyplom wystawiony zostanie na podstawie danych zwaratych w rodowodzie.

Tytuł „Champion Polski Weteranów” może być przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułu Zwycięzca Weteran otrzymanego od 3 różnych sędziów. Przynajmniej jedna z tych ocen musi być przyznana na wystawie specjalistycznej, klubowej lub międzynarodowej, a odstęp czasu między tymi ocenami nie jest wymagany. Do tytułu zaliczane są oceny uzyskane na wystawach po 1 stycznia 2015 r.

Uchwały Zjazdu Delegatów  27-28.05.2017 w sprawie zwolnienia z opłat za wystawienie dyplomów Champion Polski, Młodzieżowy Champion Polski, Champion Polski Weteranów, certyfikatów użytkowości dla członków ZKwP obowiązują od 1 sierpnia 2017 r.


Wypełnij wniosek ON-LINE   o wydanie dyplomu Championa Polski Weteranów