Dyplom wydaje Zarząd Główny ZKwP  na pisemny wniosek zainteresowanego
Tytuł Grand Champion Polski wydaje Zarząd Główny ZKwP.
Tytuł może być przyznany psom i sukom, który spełniają następujące warunki:

- posiadają zatwierdzony tytuł Championa Polski,
- uzyskały trzy wnioski CWC w klasie championów uzyskane od 01.02.2018 na wystawach międzynarodowych lub championów organizowanych w Polsce, od trzech różnych sędziów, przy czym nie jest wymagany odstęp czasowy między wnioskami.

 

 UWAGA! Organizator wystawy ma 30 dni od daty wystawy na przesłanie sprawozdania powystawowego do Zarządu Głównego na podstawie, którego weryfikuje się podania o tytuł Grand Championa.
Po wplnięciu sprawozdania biuro ZG wystawia dyplom i przesyła dokument tylko w formie papierowej na adres korespondencyjny wskazany we wniosku. Dyplom wystawiony zostanie  na podstawie danych zawartych  w rodowodzie.

Opłata za przyznanie tytułu Grand Championa Polski wynosi 60 zł.
Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie opłaty. Wnioski bez opłaty nie będą rozpatrywane. Opłatę należy wnieść na konto Zarządu Głównego:
PEKAO S.A. 69 1240 6768 1111 0010 9717 6809

Wypełnij Wniosek ON-LINE o wydanie dyplomu Grand Championa Polski.