KOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO z dnia 30.06.2021r.

Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce informuje, że w dniu 30 czerwca 2021r. podjął uchwałę o zwołaniu Zjazdu Delegatów ZKwP w terminie

9-10 października 2021r.

W związku ze statutowymi terminami przekazania Delegatom materiałów na Zjazd, walne zgromadzenia członków oddziałów powinny odbyć się w terminie do 22 sierpnia 2021 r.
Zarządy Oddziałów zobowiązane są w terminie 7 dni po dokonaniu przez walne zgromadzenie wyboru delegatów przekazać do Zarządu Głównego listę, zawierającą imię, nazwisko, adres oraz adres poczty elektronicznej delegatów.


KOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO z dnia 17.04.2021r.

Zarząd Główny ZKwP na zebraniu plenarnym w dniu 17 kwietnia 2021 r. podjął następujące uchwały:
1. wpisał na listę lekarzy weterynarii, upoważnionych przez ZKwP do odczytywania zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego:
* dr n.wet. Karolinę Błasiak, Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna VetMedica, 64-100 Leszno, ul. Zamenhoffa 37, tel. 725 37 77 37, vetmedica.leszno@gmail.com
* dr n.wet. Macieja Kiełbowicza, Centrum Medycyny Weterynaryjnej dr Maciej Kiełbowicz, 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Energetyczna 101, tel. 604 20 21 21, 606 432 456, przychodnia.kielbowicz@gmail.com
2. wprowadził certyfikat własności psa jako integralną część rodowodu eksportowego. Wystawienie certyfikatu nie będzie podlegać dodatkowej opłacie (koszt zawiera się w opłacie za rodowód eksportowy).
3. w związku z rezygnacją kol. Mirosława Redlickiego powierzył p. Annie Redlickiej funkcję Przewodniczącej Klubu Welsh Corgi (komisja Zarządu Głównego).
4. powołał na przedstawicieli ZKwP w Komisjach FCI:
Komisja Wyżłów Kontynentalnych Piotr Błoński
Komisja Norowców Ryszard Nowicki
5. zdecydował o ponownym otwarciu Księgi Wstępnej dla rasy Ogar Polski.
6. zatwierdził wniosek Komisji Młodego Prezentera o wykreślenie z kalendarza imprez w 2021 roku finału konkursu Najlepszy Młody Prezenter oraz ufundowanie nagród dla prezenterów, którzy w roku 2020 uzyskali największą ilość punktów oraz tytuły Prezenter Roku 2020 i Wiceprezenter Roku 2020 (puchary i pamiątkowe dyplomy)
7. przyznał Oddziałowi w Sopocie prawo do organizacji dwóch wystaw międzynarodowych w 2021 roku (DuoCacib) w terminie 14 sierpnia oraz 15 sierpnia 2021.


UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO z dnia 06.02.2021r.

Zarząd Główny ZKwP na zebraniu plenarnym w dniu 6 lutego 2021 r. podjął następujące uchwały:

Zmienił Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału następująco:

§ 1
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Oddziału w przypadkach i terminach określonych przez Statut Związku.
2. Jeśli zwołanie Walnego Gromadzenia w terminie statutowym jest zakazane przepisami obowiązującego prawa, Zarząd Oddziału zwołuje Zgromadzenie w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia w którym zakaz przestał obowiązywać.
Nowe brzemiennie § 1 Regulaminu wchodzi w życie dnia 07.02.2021 r.

W związku z własną uchwałą z dnia 25.07.2020 r., znowelizował Regulamin Hodowli Psów Rasowych następująco:

§ 14
2. Hodowca ma obowiązek:
i) poddać szczenięta znakowaniu mikroczipem. Przeglądowi miotu poddaje się szczenięta już oznakowane. Numery czipów muszą być naniesione na metryki i zarejestrowane w oddziale ZKwP. Czipowanie, jako zabieg, musi być wykonane przez lekarza weterynarii. Wykonanie zabiegu musi być potwierdzone podpisem i pieczątką lekarza na druku Potwierdzenia znakowania szczeniąt (zał. nr 4).
Jednocześnie Zarząd Główny zatwierdził do stosowania zaktualizowane druki hodowlane (załączniki do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych): Karta Miotu (załącznik nr 3) oraz Potwierdzenie znakowania szczeniąt (załącznik nr 4)

Zatwierdził do stosowania nowy druk Protokołu kontroli hodowli, jako załącznik nr 13 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych.

Powołał panią Dorotę Dziadkiewicz na rzecznika dyscyplinarnego przy Zarządzie Głównym oraz panią Jolantę Jabłońską na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Zarządzie Głównym.

Wstępnie zaakceptował utworzenie Klubu Rasy Chow-Chow (z władzami wybieralnymi), powołał Grupę Inicjatywną w składzie: Grzegorz Wolski, Ewa Nowak, Anna Śleziak, .Elżbieta Mirecka, Dorota Czerwińska oraz upoważnił Grupę Inicjatywną Klubu do skompletowania wymaganej ilości (minimum 100) deklaracji członkowskich oraz składek członków Klubu w terminie do 6 maja 2021r.

Zatwierdził zmianę siedziby Klubu Polskiego Owczarka Podhalańskiego z dotychczasowej przy Oddziale w Łodzi na Oddział w Wieliczce oraz zmianę siedziby Klubu Briarda i Beaucerona z dotychczasowej przy Oddziale w Łodzi na Oddział w Wieliczce.


KOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO z dnia 16.02.2021r.

Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce domaga się odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych i prawa chronionego znaku towarowego „Polska Księga Rodowodowa” od stowarzyszeń, które mimo ostrzeżeń sądu, bezprawnie wykorzystywały ten znak towarowy dla celów własnych. W związku z tym ZKwP wysłał wezwania do zapłaty i naprawienia szkód.

„Polska Księga Rodowodowa” (PKR) to nazwa zastrzeżona przez Związek Kynologiczny w Polsce i chroniona prawnie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Status tego znaku towarowego pozwala więc na używanie nazwy „Polska Księga Rodowodowa” (PKR) wyłącznie w dokumentach wydawanych przez ZKwP. Z wcześniejszego orzecznictwa sądów wynika nakaz wobec wymienionych podmiotów do zwrotu wszystkich pieniędzy jakie zarobiły, posługując się zastrzeżoną nazwą, tj. metrykami i rodowodami opatrzonymi informacją, że dane psa zostały wpisane do „Polskiej Księgi Rodowodowej”.

Działając w obronie naszego dobrego imienia, dbając o hodowane przez nas zwierzęta, a także chroniąc i szanując spuściznę po kynologach przez dziesięciolecia tworzących zasady obowiązujące w ZKwP, z pełną determinacją oświadczamy, że podejmiemy wszelkie kroki prawne, które zabezpieczą interesy ZKwP związane z prawami do znaku towarowego „Polska Księga Rodowodowa” (PKR)


KOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO z dnia 15.02.2021r.

Polska Księga Rodowodowa (PKR) to nazwa zastrzeżona przez Związek Kynologiczny w Polsce i chroniona prawnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Status tego znaku towarowego pozwala więc na używanie nazwy Polska Księga Rodowodowa (PKR) wyłącznie w dokumentach wydawanych przez ZKwP. Od lat jednak wiele stowarzyszeń bezkarnie — mimo orzeczeń sądu zakazujących posługiwania się tą zastrzeżoną nazwą wszystkim organizacjom poza ZKwP — wykorzystywało znak towarowy „Polska Księga Rodowodowa” (PKR) dla własnych celów, przy czym nierzadko wprowadzało w błąd potencjalnych nabywców szczeniąt. Dlatego Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce w obronie naszego dobrego imienia, dbając o hodowane przez nas zwierzęta, a także chroniąc i szanując spuściznę po kynologach przez dziesięciolecia tworzących zasady obowiązujące w ZKwP, z pełną determinacją będzie się domagał — idąc za orzeczeniem sądu — zadośćuczynienia za poniesione przez ZKwP straty spowodowane nieprawnym używaniem nazwy „Polska Księga Rodowodowa” (PKR) oraz natychmiastowego zaprzestania jej używania we wszelkiej dokumentacji.


KOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO z dnia 29.01.2021r.

Zarząd Główny informuje, że wnioski o certyfikat przydomka hodowlanego (dla już zarejestrowanych przydomków) dostępne są w systemie na stronie: www.e-zkwp.pl
Każdy członek ZKwP, mający opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, może dokonać rejestracji w systemie, a po aktywacji konta i zalogowaniu wysłać wniosek o certyfikat. W celu ułatwienia rejestracji i logowania, można skorzystać z opcji logowania dla użytkowników systemu wystawy.NET, analogicznie jak jest w przypadku logowania do systemu rankingowego (docelowo system rankingowy zostanie włączony do systemu e-zkwp).
Certyfikat przydomka dostępny jest w dwóch formach, elektronicznej (plik PDF) – bezpłatnej oraz drukowanej – odpłatnej (opłata wynosi 50 zł i można jej dokonać również w systemie – płatności on-line PayU). W przypadku wersji drukowanej, certyfikat udostępniony zostanie również w postaci pliku PDF (do pobrania w systemie), a wydrukowany zostanie wysłany pocztą na adres właściciela przydomka.


UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO z dnia 19.12.2020r. i 20.12.2020r.

Zarząd Główny ZKwP na zebraniu plenarnym w dniach 19-20 grudnia 2020 r. podjął następujące uchwały:
1. Określił wysokość składki podstawowej w roku 2021 – 70 zł (bez zmian).
2. Zdecydował, że wysokość pozostałych opłat ustalanych przez Zarząd Główny pozostanie w roku 2021 bez zmian.
3. Zdecydował, że od dnia 01.01.2021 r. biuro Zarządu Głównego wystawiać będzie ozdobny certyfikat przydomka hodowlanego. Certyfikat w wersji elektronicznej (format PDF) wystawiany będzie dla każdego nowo zatwierdzanego przydomka hodowlanego, a dla przydomków już zatwierdzonych – na wniosek hodowcy. Wydruk certyfikatu przydomka na ozdobnym papierze oraz przesłanie na adres hodowcy podlegać będzie opłacie w wysokości 50 zł.
4. Powierzył p. Andrzejowi Gumulakowi obowiązki rzecznika prasowego ZKwP.
5. Uchylił uchwałę Zarządu Głównego z dnia 04.07.2020 r. o zawieszeniu w czynnościach zarządów Oddziałów: Będzin, Radom, Rzeszów, Zakopane i powołaniu w tych oddziałach zarządów tymczasowych; z dniem 28.12.2020 r. zawieszone zarządy oddziałów odzyskują uprawnienia. (Treść uchwały z dnia 19.12.2020r. - PDF)
6. Zatwierdził zmianę terminu wystawy międzynarodowej w Bydgoszczy w roku 2021 na 17-18 lipca.
7. Przyznał prawo do organizacji wystawy międzynarodowej w Bydgoszczy w dniu 18-19 lutego 2023.
8. Zmienił termin i miejsce przeprowadzenia finału konkursu Młody Prezenter na 24-25 kwietnia 2021 (podczas wystawy międzynarodowej w Opolu).
9. Wyraził zgodę na utworzenie filii Oddziału w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.


KOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO z dnia 15.10.2020r.

Zarząd Główny informuje, iż uchwałą z dnia 9.10.2020r. potwierdził wcześniejszą ocenę Prezydium, że cykl wykładów przeprowadzony przez Zarząd Oddziału w Radomiu nie spełniał kryteriów kursu asystenckiego i nie może być jako taki traktowany.
Osoby uczestniczące w wykładach nie spełniły warunku uczestniczenia w kursie asystenckim w związku z czym nie nabyły uprawnień przystąpienia do egzaminu asystenckiego.
W najbliższym czasie nie przewiduje się zorganizowanie w Radomiu egzaminu asystenckiego, ewentualne przeprowadzenie przez grupę członków sprawdzianu wiedzy kynologicznej osób zainteresowanych będzie co najwyżej wydarzeniem towarzyskim nie mającym żadnego znaczenia przy ubieganiu się o godność asystenta.
Osoby, które zapewniano, że organizowane przez zarząd Oddziału wykłady są kursem asystenckim mają prawo do otrzymaniu zwrotu wniesionej opłaty.


UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO z dnia 09.10.2020r.

Zarząd Główny ZKwP na zebraniu plenarnym w dniu 9 października 2020r. podjął następujące uchwały:

1. Podtrzymał decyzję Prezydium Zarządu Głównego z dnia 25.08.2020r. o unieważnieniu kursu dla kandydatów na asystentów, organizowanego przez Oddział w Radomiu, prowadzonego metodą on-line oraz uznaniu programu kursu za niezrealizowany.
2. Zdecydował o przygotowaniu i przeprowadzeniu rankingu wystawowego za rok 2020r.
3. Utworzył nowy oddział Związku Kynologicznego w Polsce z siedzibą w Gdańsku.
4. Powołał Zarząd Tymczasowy Oddziału w Gdańsku w składzie: Yvette Anne Dobroczek,, Tomasz Dobroczek, Monika Hrycyk, Oskar Piechocki, Jana Gliniecka.
5. Utworzył nowy oddział Związku Kynologicznego w Polsce z siedzibą w Wieliczce.
6. Powołał Zarząd Tymczasowy Oddziału w Wieliczce w składzie: Anna Dominiak, Sebastian Harnik, Anna Kochan, Jacek Lewkowicz, Agnieszka Lusina, Grzegorz Robak.
7. Powołał w skład zarządu tymczasowego Oddziału w Radomiu nowych członków: kol. Ireneusz Skrzypczak, kol. Krzysztof Sawicki oraz kol. Aleksander Gregor.
8. Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów, w związku z naruszeniem zasad organizacji i zgłaszania egzaminów, unieważnił egzaminy przeprowadzone przez Oddział w Warszawie w miejscowości Swoboda (woj. łódzkie) w dniach 4-5 lipca 2020r.
9. Powołał kol. Piotra Błońskiego w skład Głównej Komisji Szkolenia Psów oraz powierzył mu obowiązki przewodniczącego Podkomisji ds. Psów Myśliwskich.


UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO z dnia 08.09.2020r.

Zarząd Główny ZKwP na zebraniu plenarnym w dniach 1-8 września 2020 r. podjął następujące uchwały:

1. Wprowadził zmianę Regulaminu Wystaw Psów Rasowych w części dotyczącej wymagań do uzyskania tytułu Młodzieżowy Champion Polski, wprowadzając zasadę, że jeden z tytułów Zwycięzca Młodzieży może być zastąpiony wnioskiem CWC uzyskanym w klasie pośredniej. (PDF).

2. Wprowadził do Regulaminu Przeglądu Hodowlanego przepisy dotyczące ponownego dopuszczenia do przeglądu dla psów/suk, które nie uzyskały kwalifikacji na przeglądzie hodowlanym. (tekst)

3. Wprowadził na czas obowiązywania ograniczeń wynikających z pandemii Covid-19 (zmniejszonej liczby wystaw) regułę, że wniosek CWC z klasy pośredniej, uzyskany w wieku powyżej 18-tu miesięcy, może być podstawą do przyznania zarówno tytułu Młodzieżowy Champion Polski, jak i tytułu Champion Polski.

4. Zdecydował, że finały klasyfikacji najlepszego Młodego Prezentera (wyłonienie Prezentera Roku oraz Mistrza Polski) odbędą się na Międzynarodowej Wystawie w Lubinie w dniach 23-24 stycznia 2021 r. Sezon wystawowy 2020 w konkurencji Młody Prezenter został równocześnie wydłużony do dnia 31 grudnia 2020 r.

5. Zmienił ustalenia zawarte w uchwale ZG z dnia 30 marca 2020 r. (dotyczącej walnych zgromadzeń członków oddziałów w roku 2020) i zdecydował, że w Oddziałach, w których z powodu epidemii nie odbyły się Walne Zgromadzenia nie będą one zwoływane w bieżącym roku. W pierwszym kwartale roku 2021 wszystkie oddziały Związku odbędą Walne Zgromadzenia we właściwej postaci (sprawozdawcze lub sprawozdawczo wyborcze) na zasadach określonych w Statucie i Regulaminie Walnych Zgromadzeń. Zarządy tymczasowe, powołane uchwałą Z.G .z dnia 30.03.2020 r. w oddziałach, które nie przeprowadziły Zgromadzeń sprawozdawczo wyborczych, kierują tymi Oddziałami do Walnego Zgromadzenia w roku 2021.


KOMUNIKAT PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO z dnia 27.08.2020r.

W dniu 25 sierpnia 2020 r. Prezydium Zarządu Głównego, na wniosek Prezydium Kolegium Sędziów, podjęło uchwałę o unieważnieniu kursu asystenckiego, organizowanego przez Oddział w Radomiu prowadzonego metodą on-line oraz uznaniu programu kursu za niezrealizowany. Udział w wykładach przeprowadzonych przez Oddział w Radomiu nie będzie traktowany jako ukończenie kursu dla kandydatów na asystentów (wymagane zgodnie z § 7 Regulaminu Sędziów i Asystentów), a co za tym idzie – nie uprawnia do przystąpienia do egzaminu asystenckiego.

Informujemy, że w związku z decyzją Prezydium Zarządu Głównego o rozwiązaniu i uznaniu za nieodbyty kursu dla kandydatów na asystentów kynologicznych prowadzonego przez Oddział w Radomiu, Zarząd Tymczasowy Oddziału w Radomiu podjął decyzję o zwrocie pełnej kwoty opłaty za udział w kursie wszystkim uczestnikom rozwiązanego kursu.
O dalszych działaniach i terminie zwrotu dokonanych wpłat będziemy informować na stronie internetowej Oddziału w Radomiu.

Zarząd Tymczasowy Oddziału w Radomiu:
Anna Pakulska
Maciej Szydłowski


UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO Z DNIA 25.07.2020r.

Zarząd Główny ZKwP na zebraniu plenarnym w dniu 25 lipca 2020r. podjął następujące uchwały:
1. Wprowadził obowiązek znakowania mikroczipem elektronicznym wszystkich szczeniąt urodzonych w hodowlach ZKwP, zachowując oznakowanie tatuażem jako dodatkową opcję; w rodowodach wpisywany będzie numer identyfikacyjny mikroczipa. Odpowiednia zmiana w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych wchodzi w życie od dnia 01.01.2021 r.
2. Wyraził zgodę na utworzenie Klubu Buldoga Francuskiego z władzami wybieralnymi.
3. Powołał kol. Joannę Dadej na sekretarza Klubu Briarda i Beaucerona.
4. Wprowadził od dnia 01.01.2020 r. opłatę w wysokości 60 zł za wydanie przez Biuro ZG świadectwa wyrejestrowania psa z ksiąg PKR (dotyczy psów z nostryfikowanymi rodowodami zagranicznymi).
5. Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Prezydium Kolegium Sędziów, wprowadził specjalny tryb rozszerzenia uprawnień sędziowskich na Mondioring dla sędziów międzynarodowych pracy psów obrończych. GKSP zorganizuje seminarium dla kandydatów, prowadzone przez czołowych specjalistów tej specjalności z krajów FCI. Kandydaci, którzy zaliczą seminarium, zostaną dopuszczeni do egzaminu praktycznego, a po jego zaliczeniu otrzymają uprawnienia sędziów międzynarodowych w specjalności mondioring.
6. Powołał kol. Milenę Kowalską na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Zarządzie Głównym.
7. Zatwierdził zmiany i uzupełnienia w kalendarzu wystaw psów rasowych na rok 2020.
8. Potwierdził kalendarz wystaw międzynarodowych na rok 2021, przyjęty uchwałą plenum ZG w dniu 8 lipca 2018 r.
9. Zatwierdził prawo do organizacji wystaw międzynarodowych w roku 2022:

21-23/01 Lubin (O. Legnica)
5-6/02 Bydgoszcz
12-13/02 Sosnowiec (O. Katowice)
27/02 Leszno – wystawa championów
26-27/03 Drzonków (O. Zielona Góra)
2-3/04 Nadarzyn (O. Warszawa)
23-24/04 Opole
14-15/05 Łódź
21-22/05 Cyziówka (O. Rzeszów)
28-29/05 Leszno
4-5/06 Bytom
11-12/06 Kraków
25-26/06 Szczecin
1-3/07 Wisła (O. Bielsko-Biała)
16-17/07 Gorzów Wielkopolski
23-24/07 Konopiska (O. Częstochowa)
13-14/08 Sopot
20-21/08 Białystok
27-28/08 Rybnik
24-25/09 Wrocław
5/11 Poznań
6/11 Poznań
19-20/11 Kielce
10-11/12 Lublin


10. Zatwierdził prawo do organizacji wystaw międzynarodowych w roku 2023:

21-22/01 Lubin (O. Legnica)
11-12/02 Bydgoszcz
11-12/02 Sosnowiec (O. Katowice)
26/02 Leszno – wystawa championów
25-26/03 Nadarzyn (O. Warszawa)
1-2/04 Drzonków (O. Zielona Góra)
29-30/04 Opole
6-7/05 Cyziówka (O. Rzeszów)
13-14/05 Łódź
27-28/05 Leszno
10-11/06 Bytom
17-18/06 Kraków
24-25/06 Szczecin
30/06-2/07 Wisła (O. Bielsko-Biała)
15-16/07 Gorzów Wielkopolski
22-23/07 Konopiska (O. Częstochowa)
12-13/08 Sopot
19-20/08 Białystok
2-3/09 Rybnik
23-24/09 Wrocław
4/11 Poznań
5/11 Poznań
25-26/11 Kielce
9-10/12 Lublin


11. Na wniosek SKJ dopuścił do oceniania na wystawach organizowanych przez ZKwP rasę nieuznaną Tatranský durič (Tatra hound).
12. Wyraził zgodę na rozdział kolorów w rasie doberman podczas wystawy specjalistycznej organizowanej w roku 2021 przez Klub Pinczerów i Sznaucerów (z władzami wybieralnymi)


UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO Z DNIA 04.07.2020r.

Zarząd Główny ZKwP na zebraniu plenarnym w dniu 04 lipca 2020r. podjął następujące uchwały:
1. Zawiesił w czynnościach Zarząd Oddziału w Będzinie oraz powołał Zarząd Tymczasowy w składzie: Grzegorz Galus, Eugeniusz Skórzewski.

Treść Uchwały z dnia 04.07.2020r. Oddział w Będzinie - PDF

2. Zawiesił w czynnościach Zarząd Oddziału w Radomiu oraz powołał Zarząd Tymczasowy w składzie: Anna Pakulska, Maciej Szydłowski.

Treść Uchwały z dnia 04.07.2020r. Oddział w Radomiu - PDF

3. Zawiesił w czynnościach Zarząd Oddziału w Rzeszowie oraz powołał Zarząd Tymczasowy w składzie: Beata Badura, Piotr Biliński.

Treść Uchwały z dnia 04.07.2020r. Oddział w Rzeszowie - PDF

4. Zawiesił w czynnościach Zarząd Oddziału w Zakopanem oraz powołał Zarząd Tymczasowy w składzie: Jarosław Grunt, Grzegorz Weron.

Treść Uchwały z dnia 04.07.2020r. Oddział w Zakopanem - PDF


5. Zatwierdził wniosek Oddziału w Łodzi o organizację wystaw krajowych: w dniu 29.08.2020 r. – grup FCI 1, 2 i 10, w dniu 30.08.2020 r. – psów ras myśliwskich oraz grupy FCI 9.


UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO Z DNIA 22.05.2020r.

Zarząd Główny ZKwP na zebraniu plenarnym w dniu 22 maja 2020r. podjął następujące uchwały:
1. przywrócił organizację Rankingu Wystawowego za sezon 2019 oraz znowelizował Regulamin Rankingu i Zasady organizacji rankingu wystawowego.
2. Zatwierdził wniosek Prezydium Kolegium Sędziów o organizację teoretycznego egzaminu sędziowskiego w dniach 17-18 października 2020r.
3. Wprowadził zmiany do „Zasad organizacji przeglądu hodowlanego” (obowiązujących na czas epidemii Covid-19) obniżając wiek suk przystępujących do przeglądu do 15 miesięcy oraz wprowadzając niższą opłatę dla psów ras polskich.

Zasady organizacji PRZEGLĄDU HODOWLANEGO

4. Zatwierdził skład osobowy Głównej Komisji Hodowlanej.
5. Zatwierdził wniosek Głównej Komisji Hodowlanej o powołanie kol. Anny Kochan na przewodniczącą Klubu Briarda i Beaucerona (komisji ZG)
6. Powołał Klub Polskiego Spaniela Myśliwskiego (komisję Zarządu Głównego) oraz powierzył kol. Małgorzacie Supronowicz funkcję przewodniczącej Klubu.
7. Zatwierdził wniosek Głównej Komisji Hodowlanej o zmianę przewodniczących Klubów Ras – komisji Zarządu Głównego
Polskiego Owczarka Podhalańskiego - Anna Kochan
Molosów - Marcin Luciak
Posokowców - Marian Paweł Bocianowski
8. Zatwierdził zmianę terminu wystaw międzynarodowych w Poznaniu na 12 i 13 grudnia 2020r.


UCHWAŁA ZARZĄDU GŁÓWNEGO Z DNIA 27.04.2020r.

W dniu 27 kwietnia 2020 r. Zarząd Główny podjął uchwałę o wprowadzeniu na okres zagrożenia epidemicznego przeglądu kwalifikującego do hodowli, w miejsce obowiązujących w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych ocen z wystaw psów rasowych. Przegląd zastępuje wyłącznie oceny z wystaw - dodatkowe wymagania określone w załączniku nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych pozostają bez zmian. "Zasady organizacji przeglądu hodowlanego" obowiązują od dnia 1 maja 2020 r. do odwołania.


UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO Z DNIA 30.03.2020r.

Zarząd Główny ZKwP w dniu 30.03.2020 r. podjął następujące uchwały:
1. Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce stwierdza, że w związku z sytuacją epidemiologiczną nie było możliwości przeprowadzenia w Oddziałach Walnych Zgromadzeń, których termin przewidziano na drugą i trzecią dekadę marca.
W przypadku Zgromadzeń Sprawozdawczych, ani przepisy Statutu, ani przepisy powszechnie obowiązujące, nie przewidują żadnych skutków (które by występowały z mocy prawa) nieprzeprowadzenia ich w pierwszym kwartale. W związku z powyższym Zarząd Główny zobowiązuje Zarządy Oddziałów do zwołania tych Zgromadzeń niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech miesięcy, od uchylenia zakazu odbywania zgromadzeń wprowadzonego przez przepisy powszechnie obowiązujące.
W przypadku Oddziałów, które zobowiązane były do przeprowadzenia w pierwszym kwartale 2020 Zgromadzeń Sprawozdawczo- Wyborczych, z czym wiąże się koniec kadencji zarządu oddziału, Zarząd Główny na podstawie odpowiednio stosowanego § 29 pkt. 21 Statutu powołuje w tych Oddziałach Zarządy Tymczasowe w składzie i z podziałem funkcji obowiązującymi do 31 marca 2020, przyznając im kompetencje określone w § 46 pkt 1÷11 Statutu. Jednocześnie zobowiązuje te Zarządy do zwołania i przeprowadzenia Zgromadzeń Sprawozdawczo-Wyborczych niezwłocznie, a nie później niż w terminie trzech miesięcy od uchylenia zakazu zgromadzeń przepisami powszechnie obowiązującymi
2. W związku z obowiązującym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzonymi przez administrację państwową ograniczeniami, Zarząd Główny zobowiązuje Oddziałowe Komisje Hodowlane, aby decyzje o przeprowadzeniu przeglądu miotu i hodowli (obowiązek wynikający z § 14 ust. 2 pkt j. Regulaminu Hodowli Psów Rasowych) podejmowały kierując się indywidualną oceną sytuacji i wiedzą na temat hodowców zrzeszonych w oddziałach. Wszystkie pozostałe dokumenty hodowlane (karta krycia, karta miotu, potwierdzenie znakowania – patrz § 20 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych) są bezwzględnie wymagane do wystawienia metryk dla szczeniąt. Zarząd Główny zobowiązuje również Oddziały ZKwP do maksymalnego wykorzystania możliwości kontaktu zdalnego, za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany dokumentacji), w obiegu dokumentacji pomiędzy oddziałami i hodowcami.


UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO Z DNIA 15.02.2020r.

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 15.02.2020 r. podjął następujące uchwały:
1. Przyznał Odznaki Honorowe Związku Kynologicznego w Polsce na podstawie rekomendacji Kapituły Odznaczeń
2. W związku z opóźnieniami ze strony biura ZG w realizacji zamówień na metryki zdecydował o zleceniu druku metryk.
3. Zdecydował o pokryciu kosztów egzaminu sędziowskiego w 2020 r. , termin egzaminu określi Prezydium Kolegium Sędziów.


UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO Z DNIA 29.11.2019r.

Zarząd Główny na posiedzeniu plenarnym w dniu 29.11.2019 r. podjął następujące uchwały:
1. O zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów na dzień 11 stycznia 2020 r. (sobota) w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Głównego oraz rozpatrzenia wniosku Zarządu Głównego z dnia 08.08.2019 r. o zmianę § 21 pkt 2 ppkt. 1 Statutu (zmiana tzw. klucza wyborczego – uchwała ZG z dnia 08.08.2019 r.)..
2. Zdecydował, że wysokość składki podstawowej w roku 2020 pozostaje bez zmian - 70 zł.


 Zarząd Główny  ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu  31. 05. 2019 r. podjął następujące uchwały:


1. Zarząd Główny przyjął wniosek Prezydium ZG, na którym jednogłośnie podjęło uchwałę wyjaśniającą zgłaszane wątpliwości, uznając że egzaminy, przeglądy i testy psychiczne nie mogą odbywać się na terenach prywatnych ośrodków szkolenia.

2. Zarząd Główny na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej upoważnił lek. wet. Michała Skrzeka do odczytywania zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego.

3. Zatwierdzono zbiorczy preliminarz budżetowy GKSP na rok 2019.

4. Podjęło uchwałę o wprowadzeniu nowych pozycji do tabeli opłat:
- wyrejestrowania psa z PKR i potwierdzenie nowego właściciela - 30 zł
- wymiana rodowodu krajowego ZKwP z powodu nowego chipu (uszkodzenie/utrata) - 30 zł
- wymiana rodowodu eksportowego ZKwP z powodu nowego chipu (uszkodzenie/utrata) - 60 zł

5. Na wniosek O. Bielsko-Biała zaakceptowano zmianę lokalizacji I Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Wiśle z obiektu „Jonidło”, ul. Wyzwolenia 27 na Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich „START” Wisła, ul. Olimpijska 1 w dniu 5-7.07.2019 r.

6. Zatwierdzono termin organizacji Mistrzostw Świata ATIBOX IGP w terminie 16-19 kwietnia 2020. Współorganizatorem mistrzostw będzie Klub Boksera.

 

 Zarząd Główny  ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu  20. 05. 2019 r. podjął następujące uchwały:

1. Zatwierdzono wnioski Kapituły Odznaczeń o przyznanie Odznak Honorowych Związku Kynologicznego 

w Polsce.

 2. Zatwierdzono termin Gali Rankingu Wystawowego  -  Łódź 15.05.2020 r.

3. Uchwalono, iż Zwycięzca Rankingu Wystawowego 2019 będzie reprezentantem Związku Kynologicznego w Polsce na Eukanuba World Challenge 2020.

4. Zatwierdzono Politykę Bezpieczeństwa Informacji ( RODO ) w Związku Kynologicznym w Polsce.

5. Na wniosek Klubu Charta - Komisji ZG ZKwP zatwierdzono:

 - przyznawanie na Europejskiej Wystawie Chartów FCI 2022 i Światowej Wystawie Chartów FCI 2023 „dużego” CWC. + udział ras chartopodobnych z gr. V FCI w Światowej i Europejskiej wystawie chartów (Cirneco dell'Etna, Podengo portugalski, Podenco z Ibizy, Pies Faraona (Pharaon Hound), Podenco kanaryjski).

 - przyznawanie na Europejskiej Wystawie Chartów FCI 2022 i Światowej Wystawie Chartów FCI 2023 tytułów Młodzieżowego Championa Polski, Championa Polski, Championa Weteranów na podstawie dwóch  tytułów Zwycięzcy Młodzieży, dwóch wniosków CWC, 2 tytułów Zwycięzcy Weterana uzyskanych na wyżej wymienionych wystawach.

 6. Na wniosek Oddziału Kalisz wyrażono zgodę na organizację dodatkowych konkurencji finałowych  - Najlepszy Pies i Najlepsza Suka Oddziału Kalisz oraz Puchar im. Iwony Urbanowskiej dla Najlepszego Pudla na wystawach organizowanych przez Oddział w Kaliszu w dniach 1.06 i 2.06.2019 r.

7. Zatwierdzono wniosek Oddziału Warszawa na organizację Krajowej Wystawy Psów Rasowych przy Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w terminie 28-29.03.2020.

8. Zatwierdzono kandydatów do Komisji FCI:

 • Agility – Leszek Kalisz
 • Hodowlanej – Tomasz Borkowski
 • Wyżłów kontynentalnych – Andrzej Brabletz
 • Wyżłów Brytyjskich – Marek Roszkiewicz
 • Norowców – Piotr Błoński
 • Grupa VI – Grzegorz Weron
 • Sędziów Wystawowych – Janusz Opara
 • Wystaw – Dorota Witkowska
 • Psów ratowniczych – Michał Szalc
 • Wyścigów chartów – Artur Wróbel
 • Spanieli – Jerzy Olszewski
 • Psów użytkowych – Jan Lenard
 • Groomingu – Zygmunt Stelmach


 

Prezydium Zarządu Głównego ZKwP  w dniu  23. 04. 2019 r. podjęło następujące uchwały:


1.Powołano Panią Ewę Ostromęcką jako koordynatora prac technicznych związanych z wydaniem Księgi Jubileuszowej „100 lat kynologii w wolnej Polsce. Psy ras polskich”.
Aktualny zespół redakcyjny ds. księgi tworzą: Pani Ewa Ostromęcka, Pani Barbara Larska i Pan Marek Trębala.

2.Prezydium Zarządu Głównego przyjęło pisemne oświadczenie Pana Andrzeja Szutkiewicza o rezygnacji z funkcji członka Zarządu Głównego ZKwP.

3.Zatwierdzono zmiany terminów wystaw:
Krajowej Wystawy Psów V Grupy FCI w Chojnicach na 22.09.2019
Krajowej Wystawy Psów Rasowych w Piasecznie na 26-27.10.2019

4.Zatwierdzono zmianę lokalizacji wystawy Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych organizowanej w dniach 17-18.08.2019 r.: Stadion Miejski Sp. z o.o., ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok.

5.Wyrażono zgodę na organizację konkurencji „Najpiękniejszy Pies Użytkowy Wystawy” na Krajowej Wystawie Psów Myśliwskich w Sopocie w dniu 11.08.2019.

6.Na wniosek Oddziału Kraków przywrócono Krajową Wystawę IX Grupy FCI w dniu 29.04.2019 r. oraz Krajową Wystawę II Grupy FCI w dniu 30.04.2019 r.(przy wystawie międzynarodowej), zamiast wystawy krajowej wszystkich ras.

 

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu  14. 04. 2019 r. podjął następujące uchwały:

1.W głosowaniu tajnym wybrano:

na funkcję Wiceprzewodniczącego ds. Organizacyjnych Pana Romana Sobkowicza,
• na funkcję Skarbnika ZG Pana Marka Trębalę,
na funkcję Sekretarza ZG Panią Małgorzatę Juszczyk,
• na funkcję Członka Prezydium ZG Pana Andrzeja Zamoyskiego.

2.Pan Zbigniew Łomiński, Leszek Siejkowski i Waldemar Federak złożyli rezygnację z funkcji członków Zarządu Głównego ZKwP.

 

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 7. 04. 2019 r. podjął następujące uchwały:

1.W głosowaniu tajnym wybrano:
na funkcję Przewodniczącej Zarządu Głównego ZKwP Panią Iwonę Magdziarską – Olesińską,
na funkcję Wiceprzewodniczącego ds. Hodowlanych Pana Rafała Firsta,
na funkcję Członka Prezydium ZG Pana Grzegorza Werona.

2.Pani Anna Rogowska, Pan Tomasz Sławik i Pan Tadeusz Wirmański złożyli rezygnację z funkcji członków Zarządu Głównego na ręce Głównej Komisji Rewizyjnej.

3.Zatwierdzono wnioski Kapituły Odznaczeń o przyznanie Odznak Honorowych Związku Kynologicznego w Polsce.
4.Zatwierdzono wnioski Oddziału Opole i Oddziału Łódź o przyznanie Medali 80-Lecia Związku Kynologicznego w Polsce.
5.Powołano Pana Marka Trębalę i Panią Barbarę Larską jako osoby odpowiedzialne za ostateczne przygotowanie „Księgi Jubileuszowej ZKwP” do druku.

6.Zatwierdzono wystawy:
Klubową Wystawę Gończych (klub-komisja ZG) w dniu 12 października 2019 w Ostródzie.
Krajową wystawę w dniu 15.06.2019 w Płocku.
Klubową wystawę Briardów i Beauceronów w Katowicach w dniu 31.08.2019.
Krajową wystawę wszystkich ras w Krakowie w dniach 29-30 czerwca 2019 (równocześnie z wystawą międzynarodową), zamiast zatwierdzonych wystaw: krajowej grupy II FCI i krajowej grupy XI FCI.
Krajową wystawę II grupy w Koszalinie dniu 11.11.2019.
Specjalistyczną wystawę chow-chow w Koszalinie w dniu 11.11.2019.
Specjalistyczną wystawę Klubu Buldoga Angielskiego w Starej Miłosnej w dniu 14.09.2019.

7.Zatwierdzono zmiany terminów wystaw:
Krajowej wystawy w Piasecznie na 26-27.10.2019.
Krajowej wystawy krajowej 5 grupy w Minikowie (O. Chojnice) na 22.09.2019.
Międzynarodowej wystawy w Sopocie na dzień 8-9 sierpnia 2020.

8.Zatwierdzono wniosek, że rasy nieuznane mogą być przyjmowane wyłącznie na wystawy międzynarodowe oraz krajowe wszystkich ras.

9.Zatwierdzono tytuły przyznawane na wystawach specjalistycznych (wystawy Klubów Wybieralnych): Młodzieżowy Zwycięzca Wystawy Specjalistycznej,Zwycięzca Wystawy Specjalistycznej oraz Zwycięzca Weteran Wystawy Specjalistycznej.

10.Zatwierdzono wprowadzenie na wystawach specjalistycznych Klubu Psów do Towarzystwa oraz Klubu Pudla (oba z władzami wybieralnymi) prawa do oceniania psów rasy: Cavalier king charles spaniel, pudel, buldog francuski, mops, king charles spaniel w podziale na poszczególne umaszczenia oraz rasy grzywacz chiński z podziałem na owłosiony i nagi.

11.Zatwierdzono nowy Regulamin Pucharu Polski w Coursingu

12.Zatwierdzono nowy Regulaminu Egzaminów Psów Ratowniczych IRO/FCI.

13.Przyjęto rezygnację Pani Vivy Marii Soleckyj Szpunar z funkcji sekretarza Komisji Młodego Prezentera.

 

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 6. 04. 2019 r. podjął następujące uchwały:

1.Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej rozwiązano Klub Nowofundlanda i Landseera z władzami wybieralnymi.

2.Przyjęto rezygnację Pani Joanny Szczepańskiej - Korpetty z funkcji Przewodniczącej Klubu Airedale Teriera i Welsh Teriera - Komisji Zarządu Głównego ZKwP.

3.Zatwierdzono wniosek o wcielenie Klubu Airedale Terriera i Welsh Teriera do Klubu Teriera - Komisji Zarządu Głównego ZKwP.

4.Odwołano Panią Beatę Kujawską z funkcji Skarbnika Zarządu Głównego.

5.Z funkcji Przewodniczącego Zarządu Głównego rezygnację złożył Pan Andrzej Kaźmierski, z funkcji Wiceprzewodniczącego ds. Organizacyjnych rezygnację złożył Pan Maciej Szydłowski,
z funkcji Wiceprzewodniczącej ds. Hodowlanych rezygnację złożyła Pani Dorota Witkowska, z funkcji Sekretarza rezygnację złożył Pan Adam Stasiak, z funkcji członka Prezydium Zarządu Głównego rezygnację złożył Pan Grzegorz Weron.

 

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 5. 01. 2019 r. podjął następujące uchwały:

1.Zmienił termin sprawozdawczego Zjazdu Delegatów w Warszawie na dzień 31 maja 2019 r. (piątek).

2. Zatwierdził nowy Regulamin Hodowli Psów Rasowych, który wchodzi w życie z dniem 01.03.2019 r. Tym samym unieważniony zostaje Regulamin uchwalony 01.04.2006 r. wraz z późniejszymi zmianami (PDF Regulamin ,PDF - załącznik10, PDF - zalącznik 10a, PDF- załącznik 11i 11a,PDF - załącznik12).

3. Na wniosek Klubu Szpiców Komisji ZG ZKwP – zmienił system oceniania psów rasy chow-chow na wystawach na zgodny z nomenklaturą FCI, oznacza to, że od stycznia 2019 roku wszystkie kolory oceniane są razem.

4. Dopuścił nostryfikację rodowodów stanowiących współwłasność z członkiem zagranicznej organizacji kynologicznej (członka lub partnera FCI) na następujących zasadach: do rodowodu należy dołączyć oświadczenie współwłaścicieli, ze wskazaniem głównego właściciela i dysponenta, którym może być tylko osoba będąca członkiem ZKwP; do wpisu do Polskiej Księgi Rodowodowej wymagany jest adres członka ZKwP (głównego właściciela).

5. Ujednolicił oznaczenia rodowodów i zasady wpisywania psów do Polskiej Księgi Rodowodowej (PDF).

6. Ustalił listę ras, które mogą być zgłaszane i oceniane na wystawach ras myśliwskich (PDF).

7. Zdecydował, że w roku 2019 nominacja na wystawę Cruft's 2020 przyznawana będzie na wystawach międzynarodowych: 30-31.03. w Warszawie , 28-29.09 we Wrocławiu oraz 09.11. w Poznaniu.

8. Zdecydował, że gala finałowa Rankingu Wystawowego za rok 2018 odbędzie się w dniu 10.05.2019 r. (piątek) w Łodzi.

9. Zdecydował o zorganizowaniu Mistrzostw Świata w Mondioringu 2019 w dniach 1-6.10.2019 r. w Nędzy koło  Raciborza.

10. Zatwierdził wniosek Klubu Charta o organizację w Polsce Światowej Wystawy Chartów w roku 2023.

11. Zdecydował o rozpoczęciu oficjalnych starań o przyznanie przez FCI prawa do organizacji w Polsce Wystawy Światowej.

12. Na wniosek GKSP zatwierdził zaktualizowane regulaminy zawodów Agility oraz Obiedence.

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 28. 09. 2018 r. podjął następujące uchwały:

1. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej rozwiązał Klub Posokowca z władzami wybieralnymi.

2. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej anulował dodatkowe wymogi hodowlane dla psów z grupy VII FCI (wyżły)- w zakresie wymaganych dyplomów z prób lub konkursów polowych. Od dnia 29.09.2018 r. psy i suki z grupy VII FCI,kwalifikowane do hodowli muszą być jedynie poddane badaniu w kierunku dysplazji biodrowej.

3. Ustalił termin Zjazdu Delegatów w roku 2021 na 7-8 maja.

4. Zatwierdził organizację dodatkowych wystaw w roku 2019:
12.01. Toruń - krajowa 10 grupy
23-24.03. Piaseczno - krajowa
05.05. Poznań - krajowa bearded collie, border collie oraz owczarków australijskich
19.05. Rzeszów - klubowa posokowców i gończych alpejskich krótkonożnych
01.06 Słupsk - krajowa ras myśliwskich
01.06 Będzin - krajowa rottweilerów
01.06 Zakroczym - specjalistyczna terierów typu bull
02.06 Słupsk - krajowa
02.06 Będzin - klubowa rottweilerów
16.06. Gorzów Wlkp. - krajowa
16.06. Włocławek - krajowa
11.08. Sopot - krajowa ras myśliwskich
17.08. Białystok - krajowa ras myśliwskich
18.08. Białystok - krajowa 2 grupy
24.08 Bielsko-Biała - krajowa 2 grupy
24.08 Bielsko-Biała - krajowa 9 grupy
08.09 Inowrocław - krajowa
14.09 Częstochowa - klubowa chartów polskich
14.09 Zakroczym - krajowa terierów typu bull "Bulliada" (org. Klub Terierów typu Bull)
21.09 Łódź - krajowa ras myśliwskich
19-20.10 Piaseczno - krajowa

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 28. 09. 2018 r. podjął następującą uchwałę:

Zarząd Główny w dniu 28.09.2018 r. podjął uchwałę precyzującą pojęcie "steward ringowy" ustalając, że sędziom krajowym zalicza się jako sędziowanie pracę na ringu podczas EDS w charakterze: 

kierownika/gospodarza ringu, tłumacza i sekretarza ringowego.

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 7- 8.07.2018 r. podjął następujące uchwały:

 1.Zatwierdził kalendarz wystaw krajowych, klubowych i specjalistycznych na rok 2019.

2.Ustalił termin sprawozdawczego Zjazdu Delegatów na weekend 4-5 maja 2019 r.

3.Ustalił termin Zjazdu Delegatów w roku 2021 na 7-8 maja.

4.Zatwierdził organizację wystaw międzynarodowych w roku 2021:
22-24.01 Lubin (O. Legnica)
13-14.02 Sosnowiec (O. Katowice)
28.02 Leszno
27-28.03 Drzonków (O. Zielona Góra)
10-11.04 Nadarzyn-Wolica (O. Warszawa)
24-25.04 Opole
1-2.05 Łódź
15-16.05 Kamionka (O. Rzeszów)
29-30.05 Leszno
12-13.06 Bytom
19-20.06 Kraków
26-27.06 Szczecin
2-4.07 Bielsko-Biała
24-25.07 Konopiska
7-8.08 Kościelisko-Kiry (O. Zakopane)
14-15.08 Sopot
21-22.08 Białystok
28-29.08 Rybnik
11-12.09 Przemyśl
25-26.09 Wrocław
13.11 Poznań
14.11 Poznań
11-12.12 Lublin

5.Zatwierdził organizację wystawy międzynarodowej w Bydgoszczy w 2021 roku oraz wystawy międzynarodowej
w Kielcach w 2021 roku, pod warunkiem zmiany zgłoszonych terminów.
6.Zatwierdził wniosek Oddziału w Bydgoszczy o organizację wystawy międzynarodowej w 2020 roku
w terminie 15-16.02.2020.
7.Zatwierdził wnioski o zmianę terminów wystawy międzynarodowej w Nadarzynie na 30-31.03.2019 r.
oraz na 28-29.03.2020 r.
8.Zatwierdził wniosek o zmianę terminu wystawy międzynarodowej w Sopocie na 10.08.2019 r.
(sobota, wystawa jednodniowa).
9.Zatwierdził wniosek Oddziału w Sopocie o zmianę terminu wystawy międzynarodowej w 2020 roku
na 18-19.07.2020 r.
10.Zatwierdził wnioski Kapituły Odznaczeń o przyznanie Odznak Honorowych Związku Kynologicznego.
11.Zatwierdził wnioski Kapituły Odznaczeń o przyznanie Odznak 80-Lecia Związku Kynologicznego w Polsce
oraz pamiątkowych medali z okazji 80 Lecia ZKwP.
12.Zatwierdził wniosek Kapituły Odznaczeń, precyzujący zasady przyznawania odznak i medali z okazji 80-Lecia ZKwP -odznaka lub medal może być przyznana wyłącznie osobie żyjącej, przy czym medale mogą być przyznawane również osobom fizycznym.
13.Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów zatwierdził zmiany w regulaminie przyznawania licencji uprawniającej do certyfikatu użytkowości dla psów ras alaskan malamute, pies grenlandzki, samoyed i siberian husky.

Kangal/Kangal Coban Kopegi/FCI nr 331 Kangal Shepherd Dog

 Informujemy, że decyzją FCI na wniosek KIF (Köpek Irklari ve Kinoloji Federasyonu) z dnia 25.06.2018 psy rasy występującej dotychczas pod nazwą Anatolian Shepherd Dog (FCI 331) oraz rasy nieuznanej Kangal Shepherd Dog otrzymały, jako rasa ostatecznie uznana, wspólny wzorzec i wspólną nazwę: 

Kangal / Kangal Ҫöban Köpeği (FCI nr 331) / Kangal Shepherd Dog
W związku z tym informujemy, że dokumenty psów w/w ras sprowadzonych do Polski będą nostryfikowane i wpisane do PKR pod nazwą rasy Kangal / Kangal Ҫöban Köpeği / Kangal Shepherd Dog.
Szczenięta pochodzące ze skojarzeń między przedstawicielami jednej lub obu z tych dotąd odrębnych ras będą uważane za przedstawicieli tej samej rasy i otrzymają dokumenty pochodzenia /metryki i rodowody/ z nazwą rasy Kangal / Kangal Ҫöban Köpeği / Kangal Shepherd Dog.
Od chwili ogłoszenia niniejszej decyzji we wszystkich dokumentach dla przedstawicieli dotychczasowych dwóch ras Anatolian oraz Kangal będzie używana wyłącznie wspólna nazwa: Kangal / Kangal Ҫöban Köpeği / Kangal Shepherd Dog.
Jednocześnie informujemy, że skutkiem tych zmian, dostosowując się do decyzji FCI Plenum ZkwP na zebraniu w dniu 07.07.2018 zdecydowało o zamknięciu Księgi Wstępnej dla rasy Kangal / Kangal Ҫöban Köpeği / Kangal Shepherd Dog.
Obecnie dokumenty pochodzenia /rodowody/ wszystkich importowanych do Polski psów rasy Kangal / Kangal Ҫöban Köpeği / Kangal Shepherd Dog będą nostryfikowane i wpisywane do PKR, dokumenty pochodzenia wystawiane dla psów tej rasy przez ZKwP będą wyciągami z PKR /rodowodami/.

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 6.04.2018 r. podjął następujące uchwały:

 1. Przyjął rezygnację pani Anety Dopierały z funkcji rzecznika prasowego Związku oraz Europejskiej Wystawy Psów Rasowych 2018.

2. Powołał pana Jarosława Bukowieckiego na rzecznika prasowego Związku oraz rzecznika prasowego Europejskiej Wystawy Psów Rasowych 2018.
3. Zatwierdził wnioski Kapituły Odznaczeń o przyznanie Odznak Honorowych Związku Kynologicznego.
4. Zatwierdził wniosek Kapituły Odznaczeń, aby ustalić minimalne warunki przyznania Odznaki Honorowej 80-Lecia Związku Kynologicznego: 25 lat udokumentowanego stażu członkowskiego oraz odznaczenie co najmniej brązową Odznaką Honorową ZKwP.
5. Wprowadził zmiany w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych, obowiązujące od dnia 06.07.2018 r.
 Rozdział IV §10 pkt 1 ppkt b – "ukończyła 18 miesięcy, z wyjątkiem ras wymienionych w §10 pkt 2"
 Rozdział IV §10 pkt 1 ppkt c – zmieniono brzmienie drugiego zdania na "Wszystkie wymagane oceny muszą pochodzić z wystaw organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce"
 Rozdział V §13 pkt 1 ppkt c - zmieniono brzmienie drugiego zdania na "Wszystkie wymagane oceny muszą pochodzić z wystaw organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce"
 Rozdział V §13 pkt 2 – skreślony w całości.
6. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej zdecydował o otwarciu Księgi Wstępnej dla rasy (nieuznanej) Toy Foksterier.
7. Powołał pana Artura Wróbla na delegata Związku do Komisji ds. Chartów FCI.
8. Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów wprowadził opłaty na rzecz Zarządu Głównego od każdego psa startującego w Wyścigach Chartów oraz zawodach Dummy. W obu przypadkach opłata wynosi (od dnia 06.07.2018 r.) 15 zł i obowiązywać będzie od 06.07.2018 r.
9. Zdecydował o przygotowaniu projektu i wprowadzeniu ozdobnego certyfikatu rejestracji przydomka hodowlanego.
10. Zatwierdził wniosek Oddziału w Legnicy o zmianę terminu wystawy międzynarodowej w Lubinie w roku 2019 na trzydniową: 18-19- 20.01.2019 r.
11. Zatwierdził wniosek Oddziału w Częstochowie o organizację Krajowej Wystawy Psów Ras Japońskich w dniu 02.09.2018 r.

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 5.02.2018 r. podjął następujące uchwały:
 1. Odwołał pana Tomasza Sławika z funkcji skarbnika Zarządu Głównego oraz powierzył obowiązki skarbnika pani Beacie Kujawskiej.
 2. Ustalił zasadę, że krajowemu sędziemu wystawowemu, który na Europejskiej Wystawie Psów Rasowych 2018 pełnił będzie rolę stewarda ringowego, praca na ringu zaliczona zostanie jak sędziowanie w ramach własnej specjalności, zgodnie z § 31 Regulaminu Sędziów i Asystentów. Przyjęto, że jeden dzień pracy w ringu równy jest jednemu sędziowaniu. Zasada ta nie dotyczy sędziów międzynarodowych po rozszerzeniu na kolejną specjalność oraz pracy w roli sekretarza ringowego i tłumacza.
 3. Zatwierdził treść opinii Zarządu Głównego ZKwP w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt <link>
 4. W związku z rezygnacją p. Stanisława Podlaskiego powołał pana Andrzeja Szutkiewicza na przewodniczącego Klubu Rottweilerów - komisji ZG.
 5. Odwołał panią Agatę Semik z Komitetu Organizacyjnego Euro 2018 i powołał na jej miejsce pana Marcina Luciaka.


Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 6.01.2018 r. podjął następujące uchwały:

1. Zdecydował o zleceniu projektu, zamówieniu i wykonaniu odznak honorowych z okazji 80-lecia ZKwP oraz pamiątkowego medalu. Odznaki honorowe przyznawane będą na wniosek zarządów oddziałów (kierowany do Kapituły Odznaczeń) członkom Związku z co najmniej 25-letnim stażem członkowskim. Medal pamiątkowy przyznawany będzie przez ZG osobom i instytucjom, nie będącym członkami ZKwP, za szczególne zasługi dla Związku.
2. Ustalił zasadę, że kwalifikacje na wystawę Crufts przyznawane będą na:
 międzynarodowej wystawie psów rasowych w Poznaniu,
drugiej wystawie międzynarodowej w Polsce, na ustalanej co roku (rotacyjnie).
3. Zatwierdził objęcie patronatem przez Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce projektu społecznego "Pies na służbie", realizowanego w 2018 roku przez Royal Canin Polska.
4. Przyjął uchwałę, że biuro Zarządu Głównego bezpłatnie wystawia i wysyła potwierdzenia przyznania championatu w wersji elektronicznej (kopia dyplomu w formacie PDF). Na życzenie właściciela psa biuro ZG drukuje i wysyła odpłatnie dyplom w formie papierowej. Ustalił opłatę za wydruk i wysyłkę wersji papierowej dyplomu (Championa Polski, Młodzieżowego Championa Polski, Championa Polski Weteranów) w wysokości 60,00 zł. Uchwała obowiązuje od dnia 20.01.2018 r.
5. Powołał Klub Buldoga Angielskiego (z władzami wybieralnymi).
6. Powołał Klub Mopsa (z władzami wybieralnymi).
7. Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów powołał Podkomisję ds. Dummy.
8. Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów zatwierdził regulaminy: Kwalifikacji na Mistrzostwa Świata Agility, Pucharu Polski Agility.
9. Wprowadził zmiany w Regulaminie Wystaw Psów Rasowych. Zmiany wchodzą w życie od 01.02.2018 r.
http://www.zkwp.pl/RegWystaw_20180106tj.pdf
10. Wprowadził zmiany w Regulaminie Sędziów i Asystentów. Zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia, to jest 06.01.2018 r.
http://www.zkwp.pl/RegSedziow_i_Asystentow_20180106tj.pdf
11. Wprowadził zmiany w Regulaminie Klubu Rasy - Komisji Zarządu Głównego . Zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia, to jest 06.01.2018 r.
http://www.zkwp.pl/RegKlubuRasyKomisjiZG_20180106tj.pdf
12. Wprowadził zmiany w Regulaminie Klubu Rasy (z władzami wybieralnymi).. Zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia, to jest 06.01.2018 r.
http://www.zkwp.pl/RegKlubuRasyWybieralnego_20180106tj.pdf
13. Powołał p. Marcina Luciaka na wiceprzewodniczącego Klubu Molosów - komisji 14ZG.
14. Powołał prezydium Klubu Doga Niemieckiego w składzie:
przewodnicząca Małgorzata Sowińska
wiceprzewodnicząca Mirosława Kostek
wiceprzewodniczący Paweł Kucharczyk
sekretarz Anna Pyziak


Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 19.11.2017 r. podjął następujące uchwały:

 

 1. Zgodnie z nowelizacją Statutu (§ 27 ust. 2 ) powołał w głosowaniu tajnym pana Grzegorza Werona na członka Prezydium Zarządu Głównego.
 2. Zatwierdził wnioski Kapituły Odznaczeń o przyznanie odznak honorowych Związku.
 3. Zdecydował, że wysokość składki podstawowej w roku 2018 pozostaje bez zmian - 70 zł. Zmianie nie ulega również wysokość pozostałych opłat, ustalanych przez Zarząd Główny.
 4. Ustalił opłatę za kwalifikację do hodowli zgodnie z załącznikiem nr 15 (dopuszczenie do hodowli psów i suk z wadami nabytymi) obowiązującą w roku 2018 w wysokości 1000 zł od psa. Opłatę za przegląd wnosi się na rzecz oddziału Związku organizującego przegląd.
 5. Zatwierdził wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów o  dopuszczenie psów z kopiowanymi uszami/ogonami do udziału w imprezach organizowanych pod patronatem GKSP; dotyczy psów urodzonych w Polsce przed 01.01.2012 r. oraz psów urodzonych w krajach, w których kopiowanie jest legalne.
 6. Zatwierdził wniosek Klubu Doga Niemieckiego o organizację w Polsce: Środkowoeuropejskiej Wystawy Dogów Niemieckich w 2019 roku oraz Europejskiej Wystawy Dogów Niemieckich w roku 2020.
 7. Zatwierdził termin Wystawy Championów w 2020 roku - 23.02.2020; organizuje oddział w Lesznie.
 8. Zatwierdził prawo do organizacji wystaw międzynarodowych w roku 2020:

                18-19/01              Lubin (organizuje Oddział w Legnicy)

                8-9/02                   Katowice

                4-5/04                  Warszawa

                18-19/04              Drzonków (organizuje Oddział w Zielonej Górze)

                2-3/05                   Opole

                16-17/05              Łódź

                23-24/05              Kamionka (organizuje Oddział w Rzeszowie)

                30-31/05              Leszno

                20-21/06              Kraków

                27-28/06              Szczecin

                25-26/07              Konopiska (organizuje Oddział w Częstochowie)

                1-2/08                  Kościelisko-Kiry (organizuje Oddział w Zakopanem)

                8-9/08                   Sopot

                22-23/08              Białystok

                26-27/09              Wrocław

                7/11                      Poznań

                8/11                      Poznań

                21-22/11              Kielce

                12-13/12              Lublin

 1. Wstępnie zatwierdził prawo do organizacji następujących wystaw międzynarodowych w roku 2020:

                13-14/06              Bytom

                3-4-5/07              Wisła (organizuje Oddział w Bielsku-Białej)

                29-30/08              Rybnik-Kamień (organizuje Oddział w Rybniku)

                5-6/09                  Kołobrzeg (organizuje Oddział w Koszalinie)

                12-13/09              Przemyśl

 1. Powołał prezydium Klubu Owczarka Niemieckiego - Komisji  Zarządu Głównego ZKwP w składzie:

                Przewodniczący                                                                   Grzegorz Galus

                Wiceprzewodnicząca ds. organizacyjnych           Katarzyna Salamon

                Wiceprzewodniczący ds. hodowlanych                Jacek Pazdan

                Sekretarz                                                                                 Mirosław Tchorz

  

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 23.09.2017 r. podjął następujące uchwały:::

1. Powołał Komisję Młodego Prezentera w składzie: przewodnicząca Dorota Witkowska , wiceprzewodnicząca Ina Małecka , sekretarz Viva Maria Soleckyj  Szpunar, członkowie Agnieszka Małecka, Patrycja Mazur-Szkodzińska, Aleksandra Szydłowska.

2.  Wprowadził zasadę, że psom, które w trakcie Europejskiej Wystawy Psów Rasowych Kielce 2018 otrzymają tytuł Zwycięzca Europy, Młodzieżowy Zwycięzca Europy, Weteran Zwycięzca Europy przyznany zostanie tytuł odpowiednio Championa Polski, Młodzieżowego Championa Polski, Championa Polski Weteranów.                                                                                                                   Zasada dotyczyć będzie zarówno psów zagranicznych jak i z Polski.                                                                                  

3. Powołał podkomisje dyscyplin w ramach Głównej Komisji Szkolenia Psów:
        Podkomisja ds. pracy psów użytkowych (BH, FH, IPO, mondioring)
        Podkomisja ds. Obiedience
        Podkomisja ds. pracy psów pasterskich
        Podkomisja ds. wyścigów chartów
        Podkomisja ds. wyścigów psów zaprzęgowych
        Podkomisja ds. Agility
        Podkomisja ds. psów ratowniczych
        Podkomisja ds. pracy psów myśliwskich
        Podkomisja ds. pracy wg regulaminów krajowych z posłuszeństwa (PT, PTT)

4. Wprowadził do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych procedurę kwalifikacji do hodowli psów/suk z wadami nabytymi, uniemożliwiającymi uzyskanie ocen z wystaw psów rasowych [Załącznik nr 15 do Regulaminu (PDF)]. Zmiana wchodzi w życie 01.01.2018 r.

5. Zawiesił w czynnościach członka Zarządu Oddziału w Warszawie panią Elżbietę Augustyniak.

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 21.07.2017 r. podjął następujące uchwały:


1. Powołał rzecznika dyscyplinarnego przy Zarządzie Głównym - Róża Dembska-Biela.
2. Powołał zastępców rzecznika dyscyplinarnego przy Zarządzie Głównym: Anna Chrzanowska, Michał Tuszyński.
3. Powołał rzecznika prasowego Związku - Aneta Dopierała.
4. Powierzył obowiązki rzecznika prasowego Europejskiej Wystawy Psów Rasowych Kielce 2019 pani Anecie Dopierale.
5. Zdecydował o utworzeniu nowego oddziału Związku w Piasecznie.
6. Powołał zarząd tymczasowy oddziału w Piasecznie w składzie:
Blanka Borowiec-Szczepańska
Dorota Bodzio
Marek Czerniakowski
Magdalena Świętoń
Wojciech Trzebiecki
oraz powierzył mu zorganizowanie biura Oddziału, przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego walnego zgromadzenia członków oddziału.
7. Przyznał oddziałowi w Piasecznie prawo do organizacji wystawy krajowej w dniu 19.11.2017 r.
8. Zatwierdził kalendarz wystaw krajowych i klubowych na rok 2018.

9. Zatwierdził wystawy międzynarodowe w roku 2019:
19-20/01 Lubin (organizuje oddział w Legnicy)
9-10/02 Katowice
24/02 Leszno - wystawa championów
6-7/04 Warszawa
27-28/04 Opole
11-12/05 Łódź
18-19/05 Kamionka (organizuje oddział w Rzeszowie)
25-26/05 Leszno
8-9/06 Bytom
15-16/06 Kraków
29-30/06 Szczecin
5-6-7/07 Wisła (organizuje oddział w Bielsku-Białej)
20-21/07 Konopiska (organizuje oddział w Częstochowie)
3-4/08 Kościelisko-Kiry (organizuje oddział w Zakopanem)
10-11/08 Sopot
17-18/08 Białystok
31/08-1/09 Rybnik-Kamień (organizuje oddział w Rybniku)
28-29/09 Wrocław
9/11 Poznań
10/11 Poznań
23-24/11 Kielce
14-15/12 Lublin
10. Przyjął zasadę, że wnioski o wystawy międzynarodowe składane będą i zatwierdzane z wyprzedzeniem trzech lat (obecnie składane są z dwuletnim wyprzedzeniem)
11. Zatwierdził następujące zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Komisji Szkoleniowych ZKwP:
- w rozdziale I § 1 punkt 2 otrzymuje brzmienie „Podkomisje Dyscyplin”
- w rozdziale III § 2 punkt 3 otrzymuje brzmienie:
„GKSP działa w składzie siedmioosobowym z następującym podziałem funkcji:
a/ przewodniczący,
b/ trzech zastępców przewodniczącego,
c/ sekretarz,
d/ dwóch członków.”
- w rozdziale IV § 5 pkt otrzymuje brzmienie:
„Każda z Podkomisji Dyscyplin działa w składzie 3 do 6 osób z następującym podziałem funkcji:
a/ przewodniczący,
b/ zastępca przewodniczącego,
c/ sekretarz,
d/ do trzech członków.”
12. Powołał Główną Komisję Szkolenia Psów w rozszerzonym składzie:
Przewodniczący Tadeusz Roszkiewicz (O.Poznań)
Zastępca Przewodniczącego Grzegorz Galus (O.Kalisz)
Zastępca Przewodniczącego Katarzyna Drobik-Michalska (O.Sopot)
Zastępca Przewodniczącego Beata Kujawska (O.Legnica)
Sekretarz Andrzej Biliński (O.Bytom)
Członkowie Jacek Pazdan (O.Rzeszów)
                             Leszek Kalisz (O.Legnica)
13. Anulował uchwałę plenum ZG z dnia 14.12.2016 r. dokonując wykreślenia z Rozdziału 6 Podrozdział B Regulaminu Sędziów.i Asystentów Kynologicznych specjalności użytkowej "Dummy".

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 9.06.2017 r. podjął następujące uchwały:

1. Powołano Główną Komisję Hodowlaną w składzie: Dorota Witkowska (przewodnicząca), Tomasz Borkowski, Aldona Gębka, Anna Jaśkiewicz, Barbara Larska, Iwona Magdziarska, Janusz Opara. 

2. Powołano Główną Komisję Szkolenia Psów w składzie: Tadeusz Roszkiewicz (przewodniczący), Katarzyna Drobik-Michalska, Grzegorz Galus, Leszek Kalisz, Beata Kujawska, Jacek Pazdan.


3. Powołano Kapitułę Odznaczeń w składzie: Andrzej Mania (przewodniczący), Tadeusz Chwalny, Stanisław Firlik, Iwona Magdziarska, Marek Trębala.


4. Powołano Komisję ds. Standardów Ras w składzie: Anna Bogucka, Tomasz Borkowski, Barbara Larska, Andrzej Kaźmierski, Janusz Opara, Mirosław Redlicki.


5. Powołano kluby ras (na prawach komisji przy Zarządzie Głównym) oraz przewodniczących klubów:

Polskiego Owczarka Nizinnego Tomasz Borkowski
Polskiego Owczarka Podhalańskiego Tadeusz Wirmański
Briarda i Beaucerona Ewa Dorota Sobolta
Welsh Corgi Mirosław Redlicki
Owczarka Niemieckiego Grzegorz Galus
Psów Pasterskich Niepolskich Jadwiga Niciewicz
Sznaucerów, Pinczerów i Czarnego Teriera Rosyjskiego Piotr Król
Rottweilera Stanisław Podlaski
Molosów
(połączone kluby Molosów, Nowofundlanda i Landseera, Cane Corso Italiano) Anna Rogowska
Boksera Iwona Magdziarska
Doga Niemieckiego Małgorzata Sowińska
Toy Teriera Magdalena Świętoń
Terierów Andrzej Kaźmierski
Airedale Teriera i Teriera Walijskiego Joanna Szczepańska-Korpetta
Jamnika Ina Małecka
Szpiców i Ras Pierwotnych Zygmunt Jakubowski
Ogara Polskiego Jan Ryk
Gończego Polskiego Grzegorz Weron
Posokowców i Alpejskich Gończych Krótkonożnych Jakub Rudziński
Psów Gończych Barbara Larska
Wyżłów Andrzej Brabletz
Retrieverów Andrzej Stępiński
Spanieli i Psów Dowodnych Jerzy Olszewski
Psów do Towarzystwa Janusz Opara
Charta Polskiego Małgorzata Szmurło
Chartów Maciej Lipiec

6. Powołano zespół roboczy, którego zadaniem będzie opracowanie zasad prowadzenia rankingu wystawowego, w składzie: Rafał First (przewodniczący), Tomasz Borkowski, Ina Małecka, Anna Pakulska, Anna Rogowska.
7. Powołano:
 przewodniczącego Komitetu Honorowego Wystawy Europejskiej Kielce 2018 - Andrzej Kaźmierski,
 przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Wystawy Europejskiej Kielce 2018 - Maciej Szydłowski.
8. Przyznano prawo do organizacji wystaw rangi międzynarodowej CACIB w 2018 roku:
20-21.01.2018 Legnica
28-29.04.2018 Opole
02-03.06.2018 Leszno,
23-24.06.2018 Szczecin
21-22.07.2018 Częstochowa
15-16.12.2018 Lublin
9. Zatwierdzono wniosek o organizację Wystawy Championów w Lesznie w dniu 25.02.2018 r.
10. Zatwierdzono organizację wystaw klubowych w Opolu w 2018 roku: Klubowej Psów do Towarzystwa 27.04.2018 r., Klubowej Welsh Corgi 28.04.2018 r. oraz Klubowej Terierów 29.04.2018 r.
11. Nadano prawo do przyznawania "dużego" CWC w trakcie Krajowej Wystawy Psów Myśliwskich organizowanej w Spale w dniu 07.10.2017 r.
12. Unieważniono Regulamin poboru (opłacania) składek członkowskich ZKwP.
13. Zatwierdzono wniosek prezydium Zarządu Głównego o rozwiązanie umowy ze Strażą dla Zwierząt.
14. Wycofano zakaz prowadzenia hodowli oraz wydawania rodowodów dla pani Agnieszki Nakoniecznej.
15. Zawieszono w czynnościach zarząd oddziału w Zielonej Górze oraz powołano zarząd tymczasowy w składzie: Beata Kujawska, Łukasz Płaczkowski, Monika Nowak, Małgorzata Buchla, Monika Janecka.
16. Wstępnie zaakceptowano wniosek grupy inicjatywnej, dotyczący utworzenia oddziału ZKwP w Piasecznie - zobowiązano grupę inicjatywną do przedstawienia Zarządowi Głównemu listy co najmniej 100 członków Związku, zainteresowanych utworzeniem nowego oddziału (zgodnie z § 38 ust. 3 Statutu).
 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 9.06.2017 r. podjął następujące uchwały:

1. Powołano Główną Komisję Hodowlaną w składzie: Dorota Witkowska (przewodnicząca), Tomasz Borkowski, Aldona Gębka, Anna Jaśkiewicz, Barbara Larska, Iwona Magdziarska, Janusz Opara. 

2. Powołano Główną Komisję Szkolenia Psów w składzie: Tadeusz Roszkiewicz (przewodniczący), Katarzyna Drobik-Michalska, Grzegorz Galus, Leszek Kalisz, Beata Kujawska, Jacek Pazdan.


3. Powołano Kapitułę Odznaczeń w składzie: Andrzej Mania (przewodniczący), Tadeusz Chwalny, Stanisław Firlik, Iwona Magdziarska, Marek Trębala.


4. Powołano Komisję ds. Standardów Ras w składzie: Anna Bogucka, Tomasz Borkowski, Barbara Larska, Andrzej Kaźmierski, Janusz Opara, Mirosław Redlicki.


5. Powołano kluby ras (na prawach komisji przy Zarządzie Głównym) oraz przewodniczących klubów:

Polskiego Owczarka Nizinnego Tomasz Borkowski
Polskiego Owczarka Podhalańskiego Tadeusz Wirmański
Briarda i Beaucerona Ewa Dorota Sobolta
Welsh Corgi Mirosław Redlicki
Owczarka Niemieckiego Grzegorz Galus
Psów Pasterskich Niepolskich Jadwiga Niciewicz
Sznaucerów, Pinczerów i Czarnego Teriera Rosyjskiego Piotr Król
Rottweilera Stanisław Podlaski
Molosów
(połączone kluby Molosów, Nowofundlanda i Landseera, Cane Corso Italiano) Anna Rogowska
Boksera Iwona Magdziarska
Doga Niemieckiego Małgorzata Sowińska
Toy Teriera Magdalena Świętoń
Terierów Andrzej Kaźmierski
Airedale Teriera i Teriera Walijskiego Joanna Szczepańska-Korpetta
Jamnika Ina Małecka
Szpiców i Ras Pierwotnych Zygmunt Jakubowski
Ogara Polskiego Jan Ryk
Gończego Polskiego Grzegorz Weron
Posokowców i Alpejskich Gończych Krótkonożnych Jakub Rudziński
Psów Gończych Barbara Larska
Wyżłów Andrzej Brabletz
Retrieverów Andrzej Stępiński
Spanieli i Psów Dowodnych Jerzy Olszewski
Psów do Towarzystwa Janusz Opara
Charta Polskiego Małgorzata Szmurło
Chartów Maciej Lipiec

6. Powołano zespół roboczy, którego zadaniem będzie opracowanie zasad prowadzenia rankingu wystawowego, w składzie: Rafał First (przewodniczący), Tomasz Borkowski, Ina Małecka, Anna Pakulska, Anna Rogowska.
7. Powołano:
 przewodniczącego Komitetu Honorowego Wystawy Europejskiej Kielce 2018 - Andrzej Kaźmierski,
 przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Wystawy Europejskiej Kielce 2018 - Maciej Szydłowski.
8. Przyznano prawo do organizacji wystaw rangi międzynarodowej CACIB w 2018 roku:
20-21.01.2018 Legnica
28-29.04.2018 Opole
02-03.06.2018 Leszno,
23-24.06.2018 Szczecin
21-22.07.2018 Częstochowa
15-16.12.2018 Lublin
9. Zatwierdzono wniosek o organizację Wystawy Championów w Lesznie w dniu 25.02.2018 r.
10. Zatwierdzono organizację wystaw klubowych w Opolu w 2018 roku: Klubowej Psów do Towarzystwa 27.04.2018 r., Klubowej Welsh Corgi 28.04.2018 r. oraz Klubowej Terierów 29.04.2018 r.
11. Nadano prawo do przyznawania "dużego" CWC w trakcie Krajowej Wystawy Psów Myśliwskich organizowanej w Spale w dniu 07.10.2017 r.
12. Unieważniono Regulamin poboru (opłacania) składek członkowskich ZKwP.
13. Zatwierdzono wniosek prezydium Zarządu Głównego o rozwiązanie umowy ze Strażą dla Zwierząt.
14. Wycofano zakaz prowadzenia hodowli oraz wydawania rodowodów dla pani Agnieszki Nakoniecznej.
15. Zawieszono w czynnościach zarząd oddziału w Zielonej Górze oraz powołano zarząd tymczasowy w składzie: Beata Kujawska, Łukasz Płaczkowski, Monika Nowak, Małgorzata Buchla, Monika Janecka.
16. Wstępnie zaakceptowano wniosek grupy inicjatywnej, dotyczący utworzenia oddziału ZKwP w Piasecznie - zobowiązano grupę inicjatywną do przedstawienia Zarządowi Głównemu listy co najmniej 100 członków Związku, zainteresowanych utworzeniem nowego oddziału (zgodnie z § 38 ust. 3 Statutu).
 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 2.04.2017 r. podjął następujące uchwały:

1. Na wniosek GKH zatwierdzono otwarcie KW dla rasy Kangal.

2. Na wniosek GKH podjęto uchwałę o możliwości przekwalifikowania przerośniętego szpica niemieckiego małego na szpica średniego.

3. W związku z rezygnacją Pani Anny Boguckiej z funkcji Przewodniczącej Klubu Boksera - Komisji ZG, decyzją ZG na to miejsce powołano Panią Iwonę Magdziarską.

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 14.12.2016 r. podjął następujące uchwały:


1. Plenum podjęło decyzję o zwolnieniu z opłat na rzecz ZG ZKwP z zawodów Dummy do końca 2017 roku.
2. 
Plenum Zarządu Głównego podjęło uchwałę o poszerzeniu specjalności użytkowych sędziów poprzez dodanie specjalności 25 "Dummy"; na tej podstawie nastąpiła nowelizacja Regulaminu Sędziów i Asystentów w rozdz. 6 podrozdz. B. Zmiana obowiązuje od dnia podjęcia tej uchwały.

3. Zatwierdzono wstępnie Klub Wybieralny Wyżła Brytyjskiego.
4. Plenum podjęło uchwałę o pozostawieniu bez zmian w 2017 roku wysokości składki członkowskiej  i innych należności na rzecz Zarządu Głównego .
5. Zatwierdzono dodatkowe wystawy na 2017 rok.
6. Plenum  podjęło  uchwałę   o  przyznaniu  Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Warszawie 08-09.07.2017 oraz w Poznaniu 21.10.2017  prawa do  nominacji na wystawę Cruft's 2018.
7. Podjęto uchwałę o przyznaniu dużego CWC podczas Krajowej Wystawy Psów Ras Myśliwskich 20 maja 2017 w Antoninku O/Poznań.
8. Decyzją Plenum ZG i po spełnieniu wymogów planu hodowlanego dla krzyżówki międzyrasowej coogar opracowanego przez GKH w 2009 roku, przeniesiono z KW coogar do KW Ogar Polski osobniki które mają 3 pokolenia, ustalony profil DNA i przegląd kwalifikacyjny.
9. Zarząd Główny podjął uchwałę, że zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych punkt IV i V - wśród wymaganych trzech ocen  z wystaw - jedna musi pochodzić z wystawy organizowanej w Polsce. Nie dotyczy to psów/suk sprowadzonych już z uprawnieniami hodowlanymi z zagranicy i zarejestrowanych w ZKwP.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.03.2017.
10. Przyjęto, iż od 1 stycznia 2017 roku Oddział Płock będzie prowadził bazę KW dla   Polskiego   Spaniela   Myśliwskiego   dla   wszystkich   psów tej rasy zarejestrowanych w  Oddziałach ZKwP.
11. Plenum zatwierdziło 2 nowych lekarzy radiologów dr Pawła Benkowskiego z Gdyni  i dr Macieja Malca praktykującego w Tczewie, którzy trafią na listę lekarzy weterynarii uprawnionych przez ZKwP do odczytu zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego w kierunku dysplazji stawów biodrowych i łokciowych.

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 14.09.2016 r. podjął następujące uchwały:
 


1. Przyjęto Regulamin Egzaminów Mondioringu.
2. Uchwalono, że od 1.01.2017 r. zostanie otwarta KW dla Polskiego Spaniela Myśliwskiego z 
jednoczesnym dopuszczeniem do udziału w wystawach jako rasa nieuznana. 
3. Zatwierdzono kalendarz wystaw krajowych i klubowych na 2017 rok.
4. Zatwierdzono 16 wystaw międzynarodowych na 2018 rok:


komzg
Nie zatwierdzone wystawy międzynarodowe na 2018 rok:

komzg1
5. Zatwierdzono wystawę Championów 08.04.2018 w Łodzi.

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.05.2016 r. podjął następujące uchwały:

 

1. Odczytano stanowisko Komitetu Generalnego FCI, który obradował w dniach 4-5.04.2016 w Amsterdamie, dotyczące zakazu wystawiania psów z ciętymi uszami i/lub ogonami na wystawach organizowanych w Polsce:
Stanowisko przyjęte przez ZKwP o zakazie udziału w wystawach psów z kopiowanymi uszami i ogonami urodzonych w Polsce po 1 stycznia 2012, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016, zostało uznane za zasadne i uzyskało akceptację Komitetu Generalnego FCI.

2. Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów podjęto uchwałę o zakazie uczestnictwa kopiowanych psów w zawodach i pokazach organizowanych pod patronatem ZKwP.

3. Zatwierdzono dodatkowe wystawy i zmiany organizacyjne w kalendarzu wystaw na 2016 rok.

4. Powołano Klub Wybieralny Psów Ozdobnych i do Towarzystwa – Oddział Łódź.

5. Zatwierdzono dodatkową pozycję na karcie ocen i w katalogu wystawowym, dotyczącą określenia czy pies ma naturalne czy kopiowane uszy i/lub ogon.

6. Zarząd Główny na swym posiedzeniu w dniu 18.05.2016 r. postanowił unieważnić Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału w Rzeszowie z dnia 21.02.2016
Powodem tej decyzji było dopuszczenie do udziału i głosowania na tym Zgromadzeniu 14 pełnomocników reprezentujących wybranych członków tego Oddziału. W ocenie Zarządu Głównego takie postępowanie nie tylko narusza przepisy Statutu i Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Członków Oddziału, ale jest wydarzeniem bezprecedensowym w historii Związku Kynologicznego w Polsce i podważa pozycję statutowo określonych najwyższych władz naczelnych i oddziałowych Związku.

7. Zarząd Główny na posiedzeniu Plenarnym w dniu 18.05. 2016, w związku z naruszeniem przez Zarząd Oddziału w Łodzi przepisów Statutu dot. zwoływania Walnych Zgromadzeń Członków Oddziału, a w szczególności par.41 Statutu (brak statutowej reprezentacji tego organu do podjęcia uchwały zwołującej Walnego Zgromadzenia), działając na podstawie par. 25 i 28 Statutu podejmując stosowną uchwałę, postanowił unieważnić Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Oddziału w Łodzi z dnia 20.03.2016.
Jednocześnie Zarząd Główny działając na podstawie jak wyżej postanowił zwrócić się do Zarządu Oddziału w Łodzi z poleceniem niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego w celu:
1/ konwalidowania wadliwie zwołanego unieważnionego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.03 2016
2/ włączenia do porządku obrad tego Zgromadzenia punktu o następującej treści : „Wybory uzupełniające do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej wg. składu ustalonego na bieżący okres kadencji" (par. 43 Statutu)”
Jednocześnie ww. punkt powinien znaleźć się w treści zawiadomienia skierowanego do członków Oddziału zwołującym Walne Zgromadzenie.

 

            Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 09.03.2016 r. podjął następujące uchwały:


1. Przyjęto zmiany do Regulaminu Sędziów i Asystentów Kynologicznych i Regulaminu Wystaw Psów Rasowych. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9.06.2016.

2. W zakresie spraw szkoleniowych Zarząd Główny podjął następujące uchwały:
- nowelizację Międzynarodowego Regulaminu Obedience kl. 1,2,3.
- zatwierdzono nowy Regulamin Pracy Psa Pasterskiego IHT CS i IHT TS.
- nowelizację Regulaminu Nabywania Uprawnień Instruktora Szkolenia Psów dotyczącą specjalności obedience.

3. Uchwalono zmianę zapisu w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych, w par. 10, pkt.2:
Suki niektórych ras miniaturowych i wielkogłowych (patrz załącznik nr 12) dopuszcza się do pierwszego krycia po ukończeniu 12 miesięcy na podstawie trzech ocen, co najmniej bardzo dobrych z klasy młodzieży uzyskanych od minimum dwóch sędziów; jedna z wystaw kwalifikujących musi być rangi międzynarodowej lub klubowej.
Wcześniejsze krycie dopuszcza się na podstawie adnotacji w rodowodzie i karcie sztywnej suki „Rasa wielkogłowa/Rasa miniaturowa”.
Kolejne krycie takiej suki wymaga spełnienia ogólnych wymogów hodowlanych /patrz pkt.1 c./
Prawo do złagodzonych wymogów ma zastosowanie między 12 a 18 miesiącem życia suki; po ukończeniu 18 miesiąca życia przy kryciu suk ras miniaturowych i wielkogłowych obowiązują ogólne wymogi hodowlane /patrz pkt.1 c./
Regulamin wchodzi w życie z dniem 9.06.2016.

4. Podjęło uchwałę o nie otwieraniu Ksiąg Wstępnych pierwszego stopnia dla ras, które są ostatecznie uznane przez FCI za wyjątkiem ras polskich.

5. Na wniosek Klubu Komisji Szpiców i Ras Pierwotnych zatwierdzono przyznawanie dla rasy Chow Chow wniosków CWC oddzielnie dla psów czarnych i niebieskich oraz oddzielnie dla psów o umaszczeniach rudych, kremowych, cynamonowych i białych.

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 25.11.2015 r. podjął następujące uchwały:1. Na wniosek GKSP znowelizowano Regulamin Egzaminów i Zawodów Psów Towarzyszących 1,2,3 stopnia. Zmiana dotyczy zapisu, aby uczestnicy egzaminów PT1 posiadali obowiązkowo książeczki startowe.

2. Przyjęto poprawkę do Regulaminu Wystaw Psów Rasowych i Regulaminu Sędziów i Asystentów Kynologicznych o możliwości pełnienia przez sędziów w czasie wystaw funkcji sekretarza, gospodarza lub tłumacza pod warunkiem, że na ringu nie będą oceniane rasy do oceny, których sędzia posiada uprawnienia.

3. Zatwierdzono wysokość składki członkowskiej na 2016 rok w wysokości 70 zł.

4. Uchwalono, tytuł Zwycięzca Weteran, który może być przyznany psu i suce. Stosowne poprawki zostały zamieszczone w Regulaminie Wystaw Psów Rasowych.

5. Przyjęto iż, psy/suki, które zgodnie z uchwałą ZG nie mogą być wystawiane na wystawach ze względu na cięte uszy i/lub ogon, mogą zostać zakwalifikowane do hodowli na podstawie przeglądu dokonanego przez sędziego międzynarodowego z uprawnieniami do oceny danej rasy oraz muszą spełniać pozostałe wymogi Regulaminu Hodowlanego.
Procedurze tej podlegają wyłącznie psy i suki, które rozpoczęły kwalifikację hodowlaną przed 01.01.2016 roku.

6. Uchwalono, iż psy z ciętymi uszami i/lub ogonami nie będą miały możliwości dokończenia rozpoczętych Championatów.

7. Na wniosek Klubu-Komisji Cane Corso podęto decyzję, iż od 2016 roku będzie wprowadzony obowiązek badań na dysplazję. Dopuszczalne wyniki A, B, C. Przy wyniku C drugi osobnik musi być wolny od dysplazji (wynik A i B).

8. Przyjęto poprawkę do Regulaminu Licencji Hodowlanej (KOERUNG) dla psów rasy owczarek niemiecki.

 

          Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 16.09.2015 r. podjął następujące uchwały:- Plenum ZG wybrało p. Tomasza Kuśmierka na funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego przy Głównym Sądzie Koleżeńskim.

- Plenum podjęło decyzję o przyznaniu Oddziałowi Kielce 3 x CACIB-owej Wystawy Międzynarodowej w 2017 r. tytułem próby generalnej przed planowaną Wystawą Europejską w 2018r.

- Zatwierdzono Wystawy Międzynarodowe na 2017 r.
Zielona Góra 4-5.03, Katowice 17-19.03, Opole 22-23.04, Łódź 14-15.05, Rzeszów 20-21.05, Kraków 17-18.06, Koszalin 24-25.06, Warszawa 8-9.07, Częstochowa 22-23.07, Sopot 5.08, Sopot 6.08, Zakopane 12-13.08, Białystok 19-20.08, Wrocław 23-24.09, Poznań 28.10, Poznań 29.10, Kielce 3.11, Kielce 4.11, Kielce 5.11.

- Zatwierdzono Wystawę Championów w 2017 dla Oddziału w Lesznie, 26.02.2017

- Plenum podjęło decyzję o zwolnieniu organizatorów z opłat na rzecz ZG za coursingi, zawody psów zaprzęgowych i wyścigów chartów.

- ZG zatwierdził wprowadzenie od 1 stycznia 2016 r. opłat za wystawianie dokumentów:
Księga Wstępna (KW) eksportowa 120 zł, wymiana rodowodu eksportowego na krajowy ze zmianą właściciela i rejestracją 30 zł, nowy wydruk rodowodu z powodu korekty danych, przekwalifikowania: rodowód krajowy 30 zł, eksportowy 60 zł, KW krajowe 30 zł, KW eksportowe 60 zł, wyrejestrowanie przydomka FCI z ZKwP 120 zł.

- ZG na wniosek GKSP znowelizował regulamin testów psychicznych dla psów bez rękawowych poprzez dodanie czterech ras dla których w Regulaminie Hodowlanym wymagane są testy psychiczne: Owczarek Południoworosyjski Jużak, Cane Corso Italiano, Duży Szwajcarski Pies Pasterski, Fila Brasileiro.

- Plenum przyjęło wniosek Prezydium Kolegium Sędziów i Prezydium Zarządu Głównego o nominowaniu do godności Sędziego Międzynarodowego ze specjalności 18 - Psy towarzyszące i Ratownicze:
Panią Elżbietę Hader O/Rzeszów
Pana Michała Szalca O/Sopot
Pana Krzysztofa Szymańskiego O/Nowy Sącz.

- ZG zatwierdził reprezentanta ZKwP na Eukanuba World Challenge w grudniu 2015 - sukę rasy Siberian Husky Zaltana Fearaless Flame z hodowli Pani Mary Louise Franklyn.

- Plenum podjęło uchwałę, że od 1 stycznia 2016 r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

- Plenum przyjęło poprawkę do Regulaminu Wystaw poprzez dopisanie w punkcie V Zasady organizacji konkurencji finałowych, pkt B Konkurencje fakultatywne pkt 6 - Najlepsza Grupa Hodowlana - grupę stanowią, wystawiane na danej wystawie, minimum 3, a maksimum 5 psów /suk jednej rasy i tym samym przydomku hodowlanym. Psy nie muszą być własnością hodowcy.

- Plenum w dniu 16 września 2015 r. rozwiązało wybieralny Klub Niemieckiego Teriera Myśliwskiego.

- Ustalono, że niepełne Krajowe Wystawy wybranych grup mogą zawierać do 5grup FCI, z wyjątkiem Wystaw Psów ras myśliwskich gdzie dopuszcza się 6 grup.

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 27.05.2015 r. podjął następujące uchwały:


- przyjęto 12 miesięcy, jako dolną granicę wieku dla psów poddawanych testom psychicznym,
- ustalono datę Zjazdu Delegatów ZKwP na 27-28 maja 2017 r.

 

Badania w kierunku dysplazji (HD/ED)Od 13 kwietnia br. za wystawienie międzynarodowego potwierdzenia wyniku badania w kierunku dysplazji (HD/ED) będzie obowiązywała opłata w wysokości 30 złotych.

Komplet dokumentów:
- skan wyniku badania,
- skan rodowodu,
- skan dowodu wpłaty

należy przesłać na adres: dysplazja@zkwp.pl

Potwierdzenie otrzymają Państwo zwrotnie na adres mailowy w formie załącznika (PDF) oraz w formie papierowej na wskazany adres – listem priorytetowym.
Pisma potwierdzające badanie wystawiane są przez biuro ZG ZKwP w każdy piątek.
Wpłaty należy dokonać na konto Zarządu Głównego ZKwP: Millennium BIG BG S.A. IV O/Warszawa 12116022020000000055157116 z dopiskiem: PKR ………, badanie HD/ED

W przypadku wymiany rodowodu z jednoczesnym potwierdzeniem wyniku badania – całość opłaty (np. za wymianę rodowodu na eksportowy oraz potwierdzenie badania na HD/ED ) dokonują Państwo w Oddziale Związku.

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.03.2015 r. podjął następujące uchwały, obowiązujące od momentu uchwalenia:- powołanie w drodze tajnych wyborów na wiceprzewodniczącą ZG ZKwP ds. hodowlanych kol. Elżbietę Augustyniak (dotychczasowego sekretarza ZG ZKwP)

- powołanie w drodze tajnych wyborów na sekretarza ZG ZKwP – kol. Stanisława Paska

- odwołanie dotychczasowego składu Głównej Komisji Hodowlanej i powołanie w nowym składzie: przewodnicząca GKH – Elżbieta Augustyniak, członkowie: Tomasz Borkowski, Renata Berlińska, Waldemar Federak, Małgorzata Hałas, Zygmunt Jakubowski, Magda Musiał, Janusz Opara, Anna Pulikowska-Klimonda, Leszek Siejkowski, Andrzej Szutkiewicz, Joanna Szymczyńska, Mariola Żuchlińska

- powołanie drugiego zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Głównym Sądzie Koleżeńskim – mec. Michała Kapelskiego (Oddział Legnica)

- powołanie chorążego Sztandaru ZKwP – kol. Leszka Salamona

- przyznanie Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Warszawie (11-12.07.2015) oraz MWPR w Poznaniu (8.11.2015) nominacji na wystawę Cruft's 2016

- zawieszenie p. Agnieszki Nakoniecznej (hodowla whippetów Meradith) w prawach członka ZKwP na czas postępowania rzecznika dyscyplinarnego przy GSK

- ujednolicenie papieru firmowego do korespondencji dla wszystkich oddziałów:
na listowniku ma być napis Związek Kynologiczny w Polsce Oddział ............., adres, musi być logo ZKwP (bez żadnych modyfikacji), pod spodem rok powstania 1938 i może być też logo Oddziału wraz z datą powołania. Wzór listowników zostanie przesłany do oddziałów.

- zatwierdzenie wniosku dla oddziałów ubiegających się o wystawę międzynarodową

- uchwalił, że obowiązują dotychczasowe zasady przyjmowania na wystawy psów urodzonych w Polsce po 01.01.2012 i poddanych zabiegowi kopiowania ogonów i/lub uszu, o ile zabieg został przeprowadzony z poszanowaniem art.27 Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.1997, nr 111, poz.724).
W takim przypadku właściciel psa zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia oryginał lub poświadczoną przez jego macierzysty oddział ZKwP kopię stosownego zaświadczenia lekarskiego, wystawionego przez lekarza weterynarii, będącego członkiem Izby Weterynaryjnej w Polsce. Zaświadczenie musi zawierać, umożliwiające weryfikację, szczegółowe dane kontaktowe lecznicy i wystawiającego zaświadczenie lekarza, takie jak: nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres e-mail. Zaświadczenie pozostaje w dokumentach wystawowych organizatora imprezy.
Zaświadczenia wystawiane przez lekarzy weterynarii z zagranicy nie będą honorowane.
Psy pochodzące z krajów, w których nie obowiązuje zakaz kopiowania ogonów i uszu będą przyjmowane na wystawy na dotychczasowych zasadach.

- przygotowanie ujednoliconych wzorów kart oceny psów na wystawach krajowych i międzynarodowych oraz karty przeglądu miotu. Po przygotowaniu przez GKH ZKwP wzory zostaną rozesłane do Oddziałów jako obowiązujące.

 

Komunikat dotyczący kupna szczeniąt obarczonych schorzeniamiW związku z pojawiającymi się pytaniami i skargami kierowanymi do Rzecznika Dyscyplinarnego przy Głównym Sądzie Koleżeńskim przez członków ZKwP, którzy nabyli z hodowli prowadzonych w ramach naszego Związku szczenięta obarczone schorzeniami stwierdzonymi po ich nabyciu uprzejmie informuję, że rzecznicy dyscyplinarni odpowiedniego szczebla mogą podjąć czynności przewidziane Regulaminem Sądów Koleżeńskich jedynie w sprawach naruszenia Statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał związkowych. W zakresie objętym w/w skargami zastosowanie ma Regulamin Hodowli Psów Rasowych nakładający na hodowcę określone w § 16 obowiązki. Hodowca w interesującym nas zakresie winien dokonać przeglądu miotu, w którym zawsze dokonuje się adnotacji o widocznych zmianach anatomicznych, ponadto wydawać szczenięta z m.in. książeczkami zdrowia, zawierającymi stosowne wpisy. Regulamin nie zawiera żadnych innych zapisów w części dotyczącej transakcji sprzedaży szczenięcia pozostawiając to swobodnemu uznaniu sprzedawcy – hodowcy i nabywcy. Strony w zawartej umowie ustalają jej warunki, w których może pojawić się zapis o tym, że szczenię nie jest przeznaczone do dalszej hodowli, nie rokuje sukcesów wystawowych itp. Renomowane hodowle zapewniają nabywcy określone rekompensaty za ujawnione po nabyciu wady szczenięcia, niemożliwe do stwierdzenia w dacie odbioru.

W przypadkach wad szczeniąt ujawnionych po nabyciu i braku porozumienia pomiędzy hodowcą i nabywcą rzecznik dyscyplinarny ZKwP nie jest organem właściwym dla rozpatrzenia sporu, gdyż jest to kwestia poza unormowaniami wewnątrz Związku.

Zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego w części dotyczącej rękojmi za wady fizyczne, w szczególności art. 556 ¹,art. 559 i art.568.
Nabywca winien w terminie 1 roku od chwili stwierdzenia wady przez np. lekarza weterynarii zgłosić powyższe hodowcy i dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi.

                                                                               Rzecznik Dyscyplinarny ZKwP

 

Po posiedzeniu plenarnym ZG ZKwP na następny dzień tj. w dniu 19 lutego odbyło się zebranie Zarządu Oddziału w Białymstoku. Została na nim podjęta decyzja o zawieszeniu w prawach członka p. J. Rostkowskiego - właściciela hodowli o przydomku "Z Kwitnącej Magnolii", na temat, której ukazał się reportaż, wyemitowany w TVN Uwaga, ukazujący skandaliczne warunki przetrzymywania psów w tej hodowli. Sprawa p. J. Rostkowskiego została skierowana w trybie pilnym do rzecznika dyscyplinarnego przy Głównym Sądzie Koleżeńskim.

Zarząd Główny ZKwP zobowiązał władze Oddziału w Białymstoku, jak również pozostałych oddziałów ZKwP do przeprowadzenia w najbliższym czasie kontroli w zarejestrowanych na ich terenie hodowlach psów – zwłaszcza przede wszystkim z uwzględnieniem dużych hodowli z wieloma rasami.
 

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.02.2015 r. podjął uchwałę :

O wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.

Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej.

Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania.

Plenum Zarządu Głównego podjęło uchwałę o odwołaniu Kol. Anny Rogowskiej z funkcji Vice-przewodniczącej d/s Hodowlanych.
 

 

Zarząd Główny ZKwP informuje, że od 1 stycznia 2015 roku obowiązują następujące opłaty za wydanie dyplomów/certyfikatów:


- certyfikat użytkowości - 50 zł,
- dyplom Młodzieżowego Championa Polski - 60 zł (dla wystawców zagranicznych 30 EURO),
- dyplom Championa Polski - 60 zł (dla wystawców zagranicznych 30 EURO),
- dyplom Championa Polski Weteranów - 60 zł (dla wystawców zagranicznych 30 EURO).


Opłaty należy wnosić na konto ZG:
     Związek Kynologiczny w Polsce
     Nazwa banku:   Millenium BIG BG S.A. IV O/Warszawa
     Numer konta:   12 1160 2202 0000 0000 5515 7116

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 17.09.2014 r. podjął następujące uchwały:1. Zatwierdzono uzupełnienie do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych:
par. 13, pkt 2: do kryć dopuszcza się psa w okresie przejściowym od 12 miesiąca do 18 miesiąca, ... "OKRES WARUNKOWY", JAK W PKT. 1

2. Zatwierdzono powołanie wybieralnego Klubu Owczarków Belgijskich.

3. Została wyrażona zgoda na opracowanie regulaminu dot. obligatoryjnego wprowadzenia od dnia 1 stycznia 2015 r. pobierania od suk hodowlanych i psów reproduktorów, wchodzących do hodowli materiału genetycznego, celem oznaczenia DNA. Wymóg dotyczyć będzie suk hodowlanych i reproduktorów wszystkich ras polskich oraz reproduktorów wszystkich innych ras. Badania przeprowadzać będzie wybrane w drodze konkursu laboratorium. Szczegółowe informacje na powyższy temat zostaną przesłane do Oddziałów ZKwP.

4. Przyjęto wniosek o umieszczenie klauzuli w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych o możliwości wykonywania badań na dysplazję w wieku od 12 miesiąca życia zwierzęcia. W rasach, w których nie ma obowiązku przeprowadzania badań w kierunku dysplazji można je wykonywać nieobligatoryjnie wg zaleceń Klubów.

5. Przyjęto wniosek o zmianę specjalności sędziowskich, w związku z aktualnie obowiązującym podziałem na sekcje Grupy IX FCI, według zmienionej przez FCI nomenklatury ras:
sekcja 1 - biszony i rasy pokrewne, sekcja 2 - pudel, sekcja 3 - małe psy belgijskie, sekcja 4 - psy bezwłose, sekcja 5 - rasy tybetańskie, sekcja 6 - angielskie spaniele ozdobne, sekcja 7 - chin japoński i pekińczyk, sekcja 8 - molosy małego formatu, sekcja 9 -chihuahua, sekcja 10- kontynentalny spaniel ozdobny i toy rosyjski, sekcja 11 - kromfohrlander.
Zmieniona wersja specjalności sędziowskich w zakresie Grupy IX FCI:
- specjalność 9A Grupa IX, sekcja 1,2,3,6,9,10,11 - psy ozdobne i do towarzystwa z wyłączeniem ras azjatyckich i molosów małego formatu
- specjalność 9B Grupa IX, sekcja 4,5,7,8 - psy ozdobne i do towarzystwa: rasy azjatyckie i molosy małego formatu

6. Została przyjęta poprawka do Regulaminu Wystaw następującej treści:
Psy/suki z zagranicy, przebywające czasowo na terytorium Polski, mogą być zgłaszane przez właściciela lub współwłaściciela na organizowane przez Związek Kynologiczny w Polsce wystawy krajowe, klubowe i międzynarodowe, tak jak psy zagraniczne.

Dodatkowo nowa redakcja w Regulaminie Wystaw w Rozdz. II w pkt. 4 b brzmi::
"Psy/suki sprowadzane do Polski (importowane) z zagranicy, które nie mają jeszcze znostryfikowanego rodowodu (zgłoszone do nostryfikacji), mogą być przyjmowane na organizowane przez Związek Kynologiczny w Polsce wystawy krajowe, klubowe i międzynarodowe jako psy krajowe - na podstawie oryginalnego numeru rodowodu eksportowego, wystawionego przez organizacje kynologiczne uznane przez FCI przed jego nostryfikacją, lecz po uzyskaniu rejestracji oddziałowej."

7. Został zatwierdzony termin Zjazdu Delegatów ZKwP Sprawozdawczy na dzień 9 maja 2015 roku.


 

Zarząd Główny ZKwP uprzejmie informuje, że od dnia 1 września 2014 DEKLARACJA CZŁONKOWSKA będzie zawierać klauzulę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikowanie mojego wizerunku”.

Osoby, które wypełniły deklarację członkowską bez tej klauzuli proszone są o zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń do macierzystego Oddziału do dnia 30 wrzenśia 2014.
Od 1 października 2014 Związek Kynologiczny w Polsce uzna, że osoby które nie zgłosiły zastrzeżeń akceptują treść klauzuli i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie swojego wizerunku.
 

Zarząd Główny na posiedzeniach plenarnych w dniach 27.02.2014 i 26.03.2014 podjął następujące uchwały:


- o powołaniu Klubu Wybieralnego Doga Niemieckiego na podstawie wniosku grupy inicjatywnej (Jadwiga Szłapka – O/Leszno, Anna Łochyńska – O/Poznań, Marta Szymańska – O/Kalisz, Jadwiga Rogowska – O/Łódź, Anna Dymińska – O/Wrocław) i przedstawionej listy chętnych członków.

- przyjął wniosek Klubu- Komisji ZG Rottweilera by dla rottweilerów wymogiem hodowlanym było BH plus reakcja na strzał. Główna Komisja Hodowlana rekomenduje przyjęcie ww. wymogów do kwalifikacji hodowlanej rottweilera.

- przyjął wniosek Komisji Młodego Prezentera, by punkt 3.6 Regulaminu Młodego Prezentera otrzymał brzmienie: „Prezenterzy zobowiązani są stawić się w ringu punktualnie. Ocena spóźnionego prezentera może odbyć się wyłącznie za zgodą sędziego, poza konkurencją. W takim przypadku sędzia może przyznać wyłącznie punkty za udział (od 0 do 5 punktów).”

- przyjął brzmienie zapisu Regulaminu Wystaw Psów Rasowych: „Psy/suki w klasach: młodszych szczeniąt, szczeniąt i młodzieży, importowane do Polski, mogą być przyjmowane na wystawy na podstawie oryginalnego numeru rodowodu eksportowego, wystawionego przez organizacje kynologiczne uznane przez FCI przed jego nostryfikacją, lecz po rejestracji oddziałowej.”

- przyjął wniosek, by w rodowodzie był umieszczany zapis o ogonie krótkim i szczątkowym we wszystkich rasach, których wzorzec mówi, że szczenięta rodzą się z ogonami szczątkowymi, krótkimi i długimi.

- powołał p. Tomasza Kuśmierka na funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego ZG ZKwP

- zatwierdził bilans ZG oraz Rachunek Zysku i Strat ZG za 2013 rok oraz preliminarz ZG na 2014 rok oraz bilans i Rachunek Zysku i Strat całego Związku Kynologicznego w Polsce za 2013 rok.

Klubowe wystawy Klubów-Komisji ZG ZKwP i Klubów Wybieralnych mają przyznane duże CWC. Jedynie tytuł Zwycięzcy Klubu mogą otrzymać psy i suki na wystawach klubowych organizowanych prze Kluby-Komisje ZG ZKwP.
ZG postanowił o jednorazowym przyznaniu prawa do dużego CWC na jubileuszowej, 10. wystawie krajowej golden retrieverów w 2015 r w Chorzowie.

Informacja o wzajemnym uznawaniu championatów
Zarząd Główny ZKwP informuje o zawartych porozumieniach o wzajemnym uznawaniu tytułu Championa krajowego pomiędzy: Związkiem Kynologicznym Estonii (Eesti Kennelliid) a ZKwP. Umowa została podpisana i weszła w życie z dniem 21.01.2014 r. Na mocy tej umowy champion Estonii otrzymuje championat Polski po otrzymaniu CWC na wystawie międzynarodowej w Polsce, natomiast championy polskie otrzymują championat Estonii po otrzymaniu CAC na dowolnej wystawie w Estonii.
Ponadto od 2011 roku obowiązują umowy podpisane pomiędzy Związkiem Kynologicznym w Polsce, a Białoruskim Związkiem Kynologicznym (Belorussian Cynological Union), Litewskim Związkiem Kynologicznym (Lietuvos Kinologu Draugija),Łotewską Federacją Kynologiczną (Latvijas Kinologiska Federacija) oraz Ukraińskim Związkiem Kynologicznym (Ukrainian Kennel Union).
Strony ustaliły, że psy zarejestrowane w ich księgach posiadające tytuł krajowego championa wystawowego jednej ze stron zyskują tytuł drugiej strony po uzyskaniu jednego CWC w przypadku Polski i jednego CAC w przypadku Białorusi, Litwy, Łotwy i Ukrainy na wystawie międzynarodowej.
Procedura zatwierdzania tytułu championa krajowego w krajach reprezentowanych przez Strony: Właściciel psa zwraca się do krajowej organizacji kynologicznej (uznanej przez FCI) o zatwierdzenie tytułu championa Białorusi, Estonii, Litwy, Łotwy, Ukrainy lub Polski. Dostarcza wniosek na championa przyznany na wystawie, kopię rodowodu i championatu swojego kraju oraz potwierdzenie obowiązującej zapłaty za wystawienie dyplomu. Po otrzymaniu oraz sprawdzeniu wspomnianych powyżej dokumentów, kraj przyznający tytuł championa krajowego wystawia dyplom i przesyła na adres pocztowy właściciela psa.

Zarząd Główny zwraca się z uprzejmą prośbą o kierowanie korespondencji elektronicznej na poniższe adresy mailowe, zgodnie z ich tematyką.
Prosimy o każdorazowe wpisanie TEMATU W TYTULE MAILA np: nostryfikacje, rodowody, championaty etc.
Maile kierowane na adresy mailowe niezgodne z ich tematyką NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Biuro Zarządu Głównego - zg@zkwp.pl
Rzecznik Prasowy ZKwP - rzecznikprasowy@zkwp.pl
Główna Księgowa ZG - ksiegowa@zkwp.pl
Redakcja Czasopisma "PIES" - pies@zkwp.pl

Wnioski:
Młodzieżowy Champion Polski - championaty.mlodziezowe@zkwp.pl
Champion Polski - championaty@zkwp.pl
Interchampionaty - interchampionaty@zkwp.pl
Wnioski o przekształcenie R-CACIB - rcacib@zkwp.pl
Certyfikaty użytkowości - certyfikaty@zkwp.pl
Przydomki hodowlane - przydomki@zkwp.pl

Komisje ZKwP:
Główna Komisja Hodowlana - gkh@zkwp.pl
Główna Komisja Szkolenia Psów - gksp@zkwp.pl
Prezydium Kolegium Sędziów - kolegiumsedziow@zkwp.pl
Komisja Młodego Prezentera - mlodyprezenter@zkwp.pl

 

                                                                                    Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 15.01.2014 r. zatwierdził :                                                                          

- kalendarz wystaw na 2015 r.

- dwie nominacje na wystawę CRUF'S 2015 dla dwóch międzynarodowych wystaw w Poznaniu 18 i 19.10.2014 r.

- powołanie rzecznika dyscyplinarnego ZG ZKwP - kol. Iwonę Krzyszowską

- nowy Regulamin Poboru Składek Członkowskich (załącznik > )

- zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń (załącznik > )

- poprawki w Regulaminie Organizacyjnym Komisji Szkoleniowych oraz połączenie Komisji Psów Towarzyszących i Szkolenia Podstawowego GKSP z przewodniczącym kol. Januszem Arnoldem (patrz strona GKSP)

- wzór formularza na przyznanie odznaki honorowej ZKwP (załącznik > )

- podjął uchwałę o wnioskowaniu do FCI o zorganizowanie w 2018 r. - roku Jubileuszu 80-lecia ZKwP Wystawy Europejskiej w Kielcach.
 

                                                                                  Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny w dniu 11.12.2013 roku podjął następujące uchwały:                                                             :

1. Celem promocji ras polskich, organizatorzy wystaw dwudniowych są zobowiązani do tego, żeby wszystkie rasy polskie (grupa I, VI, X) były oceniane jednego dnia. (zalecenie na 2014 rok, obowiązkowo od 1 stycznia 2015 roku).
Dla ras polskich organizatorzy powinni przewidzieć 5 miejsc i tyle samo pucharów i/lub nagród.

2. W drukach zgłoszeniowych na wystawy należy obowiązkowo wprowadzić rubrykę dotyczącą następujących informacji:
Uszy: cięte / niecięte
Ogon: cięty / niecięty
Organizatorzy wystaw są zobowiązani do stosowania się do komunikatu Zarządu Głównego z 7.11.2011 roku.

3. Oddziały organizujące wystawy psów rasowych są zobowiązane, by na swoich stronach internetowych przed wystawą zamieszczać tylko dane wystawcy (imię i nazwisko) oraz numery katalogowe zgłoszonych psów bez podawania ich imion.

4. Zatwierdzono poprawki do Regulaminu Wystaw Psów Rasowych (załącznik > )

5. Zatwierdzono zasady organizacji klubowej wystawy i krajowych wystaw owczarków niemieckich (załącznik > )

6. Zatwierdzono zmiany w Regulaminie Młodego Prezentera (załącznik > )

7.Powołano Klub Rasy Cane Corso - Komisję Zarządu Głównego. Przewodniczącym Klubu został Kol. Marcin Luciak (Oddział Warszawa).

Uprzejmie informujemy, że do czasu wejścia w życie znowelizowanego Regulaminu Hodowli Psów Rasowych obowiązuje następujące postępowanie w przypadku dyskwalifikacji psa na wystawie z powodu agresji do człowieka: (dot. § 12 pkt 5 § 15 pkt 4)
1. Organizator wystawy w terminie 2 tygodni po jej zakończeniu przesyła do Oddziału macierzystego właściciela psa/suki i do Głównej Komisji Hodowlanej kserokopię karty oceny o dyskwalifikacji psa/suki z powodu agresji w stosunku do człowieka wraz z pismem przewodnim (
załącznik > )
2. Karty ocen o dyskwalifikacji są podłączane do Karty Sztywnej psa/suki i stanowią podstawę do:
- unieważnienia uprawnień hodowlanych psa/suki,
- zakazu wystawiania psa/suki na Wystawach Psów Rasowych.
 

Uprzejmie informujemy, że ze względów organizacyjnych i finansowych związanych z wynajęciem w jednym terminie i miejscu sali konferencyjnej, pokoi hotelowych oraz cateringu termin Zjazdu Sędziów został przeniesiony na 15 marca 2014 roku.
Zjazd rozpocznie się o godz. 11.00 w Warszawie w Hotelu Gromada, pl. Powstańców Warszawy 2.

                                                                     Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny w dniu 9.10.2013 roku podjął następujące uchwały:                                                                                  

1. Zatwierdzono Regulamin Głównej Komisji Szkolenia Psów

2. Powołano Prezydium GKSP w następującym składzie:
Przewodniczący: Aleksander Skrzyński
Członkowie: Waldemar Federak, Dorota Pankiewicz, Stanisław Pasek, Jacek Pazdan, Janusz Rurarz.

3. Powołano podkomisje GKSP oraz ich przewodniczących:
PSY UŻYTKOWE - Przewodniczący: Waldemar Kosmalski (O/Olsztyn)
PSY TOWARZYSZĄCE I SZKOLENIE PODSTAWOWE - Przewodniczący: nazwisko podane będzie w późniejszym terminie
OBEDIENCE - Przewodniczący: nazwisko podane będzie w późniejszym terminie
AGILITY - Przewodnicząca: Małgorzata Kędziorek (O/Warszawa)
PRACA PSA PASTERSKIEGO - Przewodniczący: Kamil Kędziorek (O/Warszawa)
WYŚCIGI CHARTÓW - Przewodniczący: Zbigniew Łomiński (O/Chojnice)
PSIE ZAPRZĘGI - Przewodnicząca: Małgorzata Szmurło (O/Chojnice)
RATOWNICZA - Przewodnicząca: Marta Gutowska (O/Rzeszów)
DUMMY - Przewodniczący: Leszek Siejkowski (O/Bydgoszcz)
FLY BALL - Przewodnicząca: Dagmara Wichłacz (O/Wrocław)


4. Powołano skład Komisji Prawno-Regulaminowej:
Przewodniczący - Aleksander Skrzyński
Członkowie: Maciej Skory, Michał Tuszyński

5. Zatwierdzono zmiany w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2014 roku. (załącznik > )

6. Zarząd Główny - zgodnie z uchwałą ostatniego Zjazdu Delegatów - wprowadził zasadę trzystopniowego przyznawania wystaw, realizowaną wg poniższej kolejności:
a) wystawy międzynarodowe,
b) "pełne" wystawy krajowe, po jednej na wnioskujący Oddział,
c) pozostałe wystawy krajowe.
Odnośnie punktu c prosimy o przysłanie do Zarządu Głównego (do końca listopada b.r.) propozycji terminów wystaw na 2015 rok uzasadniając konieczność ich zorganizowania.

 

                                                                       Uprzejmie informujemy, że ZarządGłówny w dniu 31.07.2013 roku podjął następujące uchwały:                                                                                                                                                    


W związku z rezygnacją dr Barbary Blenau (upoważnionej przez ZKwP do odczytywania zdjęć RTG) zastąpi Dr Adam Pietroń, pracujący w tej samej klinice.

Zatwierdzony został Regulamin Klubu Rasy Owczarka Niemieckiego (tekst zamieszczony jest na stronie klubu).

Zatwierdzono organizację wystaw międzynarodowych na 2015 rok w następujących Oddziałach: Białystok, Częstochowa, Katowice, Kielce, Kraków, Leszno, Opole, Poznań, Rzeszów, Sopot, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zakopane, Zielona Góra.

Uchwalono zmiany w Regulaminie Wystaw, pkt 13 ppkt b, c, d:

b) do 30 czerwca (z dwuletnim wyprzedzeniem) Zarządy Oddziałów przesyłają do Zarządu Głównego z kopią do Prezydium Kolegium Sędziów wnioski o organizację wystaw międzynarodowych,

c) do 1 października (z dwuletnim wyprzedzeniem) Zarządy Oddziałów przesyłają do Zarządu Głównego z kopią do Prezydium Kolegium Sędziów wnioski o organizację pozostałych wystaw,

d) do 15 października Zarząd Główny przygotowuje projekt terminarza wystaw,

II .Zasady Organizacji wystaw do pkt 8 dodano ppkt g, h

g) na wystawach z prawem przyznawania wniosku CACIB organizowanych na otwartej przestrzeni obowiązuje całościowe zadaszenie ringu honorowego i przygotowawczego, ponadto zaleca się rozstawianie namiotów dla wystawców z psami.

h) na wystawach z prawem przyznawania wniosku CACIB organizowanych w hali należy zabezpieczyć stosowną ilość i jakość wykładziny.

 

                                            UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO - ARCHIWUM 2003-2012  (PDF)